^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชุมชน องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 560,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป
 2. ส่งเสริม กิจกรรม แนวทาง การเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยในทุกระดับได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งในมิติเชิงโครงสร้าง มิติเชิงกระบวนการ มิติเชิงวิถีชีวิต อันจะนําสู่การจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
 3. เพื่อสนับสนุนการค้นหาและนําเสนอนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีความสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีในสังคมไทยภายในโรงเรียน สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา
 2. ชุมชน องค์กร : ได้แก่ กลุ่มชาวบ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ ชุมชน ภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรธุรกิจ องค์กรเอกชน องค์กร สาธารณประโยชน์อื่น

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564

กรส่งผลงาน

ส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ทาง

 1. ไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่
  กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
  สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  วงเล็บมุมซอง “การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย”
 2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : democinnovationaparliament.go.th

ติดต่อสอบถาม
โทร 0 2242 5900 ต่อ 5491 - 5 ทุกวัน เวลาราชการ

Total Prize Money: 
560,000 Baht
Deadline: 
24 Feb 2021 09:00 to 30 Apr 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.