^ Back to Top

ประกวดโครงการ NSM Junior Science influencers

ประกวดโครงการ NSM Junior Science influencers

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการ NSM Junior Science influencers ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และได้ร่วมงานกับ อพวช. 2 ปี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนสนใจในวิทยาศาสตร์และอยากถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ ในการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์
 3. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสสื่อสารกับประชาชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับประถมศึกษา ป. 3 – 6 และมีอายุระหว่าง 9 - 12 ปี (อายุไม่เกิน 12 ปี ณ วันอบรม 21 มีนาคม 2564)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3 และมีอายุระหว่าง 13-15 ปี (อายุไม่เกิน 15 ปี ณ วันอบรม 28 มีนาคม 2564)
 • มีทักษะด้านการฟัง พูด และอ่านในระดับที่สามารถสื่อสารได้ดี ชื่นชอบและสนใจในวิทยาศาสตร์ และมีความกล้าแสดงออก

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครผ่านระบบออนไลน์พร้อมกับส่งคลิปถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจ ความยาวคลิปไม่เกิน 2 นาที (ไม่เกิน 2 MB) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม ในวันที่ 15 มีนาคม 2564
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท ต่อคน
  (หมายเหตุ รวมค่าอุปกรณ์การอบรม และอาหารและอาหารว่างในการฝึกอบรม)

รางวัล

 • สำหรับตำแหน่ง NSM JSI ยอดเยี่ยม 8 รางวัล
  • ทุนการศึกษา พร้อมตำแหน่ง “NSM Junior Science influencers (NSM JSI)” เป็นเวลา 2 ปี
   • ระดับประถมศึกษา 4 รางวัล – ทุนการศึกษามูลค่า รางวัลละ 10,000 บาท (รวม 40,000 บาท)
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า รางวัลละ 10,000 บาท (รวม 40,000 บาท)
  • เยาวชนผู้ชนะทั้ง 8 คน จะได้รับถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร พร้อมได้รับสิทธิพิเศษ บัตรสมาชิกประเภทบัตรครอบครัวกับ อพวช. เป็นเวลา 2 ปี (ระหว่างเดือนเมษายน 2564 - มีนาคม 2566) รวมมูลค่า 2,400 บาท และมีโอกาสร่วมงานกับ อพวช. เป็นเวลา 2 ปี (ตามเงื่อนไขที่ อพวช. กำหนด**) โดยปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ในฐานะ Presenter ของ อพวช. อาทิ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ นักแสดง ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์รายการต่าง ๆ ของ อพวช. เช่น ถนนสายวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยมีค่าตอบแทนเต็มวัน 1,800 บาท และครึ่งวัน 800 บาท
  • ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม โครงการ NSM Junior Science influencers (NSM JSI) จำนวน 60 คนจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร NSM Junior Science influencers (NSM JSI)ประจำปี 2564
  • เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ จะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารโครงการ NSM Junior Science influencers (NSM JSI) และจะได้รับสิทธิพิเศษ บัตรสมาชิกประเภทบัตรครอบครัวกับ อพวช. เป็นเวลา 1 ปี มูลค่า 1,200 บาท
 • สำหรับ “NSM JSI Popular Vote” ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
คุณพิมพ์ผกา, คุณสาวิตรี โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492, 1130

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
15 Feb 2021 09:00 to 10 Mar 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.