^ Back to Top

NSM Junior Science influencers

ประกวดโครงการ NSM Junior Science influencers

ประกวดโครงการ NSM Junior Science influencers

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการ NSM Junior Science influencers ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่

Deadline: 
Wed, 2021-03-10 16:30
Subscribe to RSS - NSM Junior Science influencers

Members Online

There are currently 0 users online.