^ Back to Top

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564

เพจดวงใจวิจารณ์ โดยการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สํานักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2564 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน- คิด- วิจารณ์ ในเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ตลอดจนกระตุ้นให้นักอ่านและผู้สนใจ ให้ความสําคัญกับการวิจารณ์ ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้ การวิเคราะห์ ตีความ และประเมินคุณค่าของงานวรรณกรรมอย่างมีเหตุผล

ข้อกําหนดบทวิจารณ์วรรณกรรม

 1. เป็นบทวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนไทยประเภทต่างๆ อาทิ เรื่อง สั้น นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ที่พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ระหว่างปี พ.ศ.2560 - 2564
 2. เป็นการวิจารณ์หนังสือวรรณกรรมทั้งเล่ม
 3. เป็นบทวิจารณ์ที่เขียนด้วยตนเองและเป็นภาษาไทย ไม่ได้แปลหรือดัดแปลงมาจาก งานเขียนของผู้อื่น
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นบทวิจารณ์ที่เขียนใหม่ ไม่เคยได้รับรางวัลจากการ ประกวด และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทมาก่อน รวมถึงต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือ ละเมิดลิขสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ที่ส่งผลงานต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียว และ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัล
 5. พิมพ์ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 p. ความยาวประมาณ 2 - 4 หน้าเอสี่
 6. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือ/และนามปากกา (หากมี) พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และ อีเมล (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้ในหน้าสุดท้ายของบทวิจารณ์
 7. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

การส่งผลงาน

 • เปิดรับผลงานบัดนี้ - 31 มีนาคม 2564
 • ส่งผลงานได้ทาง e-mail : duangjaivijarn@gmail.com
 • การประกาศผล
  • รอบแรก ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564 ทาง facebook ดวงใจวิจารณ์
  • รอบตัดสิน เดือนกรกฎาคม 2564 ทาง facebook ดวงใจวิจารณ์

รางวัล

 • รอบแรก ผลงานจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และได้รับหนังสือที่ระลึก จํานวน 1 ชุด
 • รอบตัดสิน
  • ระดับมัธยมศึกษา รางวัลดีเด่น 5 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท)
  • ระดับอุดมศึกษา รางวัลดีเด่น 5 รางวัล (โล่พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท) 

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/duangjaivijarn

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เพจดวงใจวิจารณ์

Deadline: 
21 Jan 2021 09:00 to 31 Mar 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.