^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11 ในโครงการประกวดสื่อ To Be No. 1 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 50,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

ลักษณะผลงาน

  • ความยาวไม่เกิน 5 นาที
  • ภายใต้แนวคิด “New Normal Start New Life in New World วิถีใหม่ ผลักชีวิต ก้าวสู่โลกที่เปลี่ยน”

การส่งผลงาน

  • หมดเขตรับผลงานวันที่ 25 ธันวาคม 2563
  • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย
    • ช่องทางเว็บไซต์ https://mct.rmutp.ac.th/tobeno1/
    • ช่องทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ท้ายระเบียบการ ซึ่งในกรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ยึดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
    • ส่งผลงานด้วยตนเองที่ งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ติดต่อสอบถาม
โทร 0-2665-3777 ต่อ 6870 - 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกฤตภ์ เลขมาศ

Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
14 Dec 2020 09:00 to 25 Dec 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.