^ Back to Top

ประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.

ประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างจิตสำนึก การรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)
 3. เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานครผ่านสื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงประชาชน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะกทม. ขนาด 2 ตัน
  • นักเรียนระดับประถมศึกษา
  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 2. ออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะกทม. ขนาด 5 ตัน
  • นิสิตนักศึกษา
  • ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดการออกแบบผลงาน

 1. การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 2 ตัน
  ขนาดการออกแบบ กว้าง 1.999 เมตร ยาว 2.428 เมตร สูง 1.495 เมตร จำนวน 2 ด้าน
 2. การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 5 ตัน
  ขนาดการออกแบบ กว้าง 2.615 เมตร ยาว 2.923 เมตร สูง 1.745 เมตร จำนวน 2 ด้าน

ระยะเวลาการประกวด

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 - 15 มกราคม 2564 ขยายเวลาถึง 30 เมษายน 2564 โดยดาวน์โหลดใบสมัครและแบบ Template สำหรับการออกแบบ ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th หรือ www.bangkok.go.th/environmentbma หรือสแกน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร
 • ประกาศผลการประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th www.bangkok.go.th/environmentbma หรือเฟสบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
 • เปิดให้ประชาชนโหวตภาพผลงานที่ชื่นชอบเพื่อคัดเลือกรางวัลพิเศษ Popular Vote ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2564
 • ปิดรับการโหวต วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 น.

รางวัลการประกวด

 1. การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 2 ตัน
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. การออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถเก็บขยะ กทม. ขนาด 5 ตัน
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 3. รางวัลพิเศษ Popular Vote
  • รถเก็บขยะ ขนาด 2 ตัน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รถเก็บขยะ ขนาด 5 ตัน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร จากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
  เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี แขวงรัชดาภิเษก
  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ 0 2203 2936-7
  • คุณวรางค์ น้อยสุขเสริม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 2936-7 และ 061 995 3444
  • คุณชาญศักดิ์ คชานุบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 2936-7 และ 085 153 3946
  • คุณรภีร์ลักษณ์ กิจฉวีธนกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2203 2936-7 และ 092-278-7109

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Sutanee Sankla

Total Prize Money: 
210,000 Baht
Deadline: 
12 Nov 2020 09:00 to 30 Apr 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.