^ Back to Top

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตาแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service : EWS)

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตาแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service : EWS)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักนโยบำยกิจกำรด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตาแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service : EWS) ชิงเงินรางวัล พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าอาหารและค่าที่พักตลอดการดูงานในโครงการ MGA Summer School รวมถึงโอกาสสนับสนุน จับคู่ธุรกิจจากหน่วยงานทั้งในและญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยี หรือทรัพยากรจากอวกาศ แก้ปัญหาความต้องการของภาครัฐและเอกชนได้ นำไปสู่การต่อยอด ให้แอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้จริงอย่ำงยั่งยืน มุ่งสู่การเป็น Global Value Chain
 2. ผลักดันให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างต้นแบบแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า Prototype Application ในรูปแบบของ Proof of Concept ที่จำลองการรับส่งข้อมูลมายังอุปกรณ์พกพา (Smartphone Tablet) ข้อมูลและคำสั่งจะมีการอ้างอิงตำแหน่งแม่นยำสูง และสามารถขยายผลได้จริง

กลุ่มเป้าหมายหลัก
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการไทย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ Startups ที่มีความสนใจ มีศักยภาพ และมีผลิตภัณฑ์หรือผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่างๆ ใน นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ

กติกาการสมัคร

 1. ส่งผลงานหรือไอเดีย ประเภททีม โดยมีสมาชิกทีมละ 2-5 คน (เช่น นักพัฒนาระบบ, นักการตลาด, นักออกแบบ) ไม่จำกัดจำนวนเรื่องที่ส่งเข้าประกวด โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตาม Template เป็นภาษาอังกฤษ จากเว็บไซต์ตามเว็บไซต์ที่ระบุในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
 2. ผลงานหรือไอเดีย ที่ส่งเข้าประกวดต้องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและเป็นผลงานที่ถูกคิดค้นและประดิษฐ์ด้วยตนเอง ตามหัวข้อการแข่งขันฯ
 3. การร่วม Online Workshop ตลอดจนนำเสนอผลงานหรือไอเดีย ในแต่ระรอบดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ
 4. สงวนสิทธิผลงานหรือไอเดีย ที่ได้รับรางวัล โดยคณะกรรมการสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับรางวัล
 5. คณะกรรมการอาจจะขอนำข้อมูลส่วนตัวของทีม เพื่อดำเนินการต่อยอด ลงสื่อประชาสัมพันธ์ โดยจะขออนุญาติจากผู้เข้าแข่งขันเป็นกรณี ต่อไป
 6. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นสิ้นสุด
 7. ติดตามรายละเอียด ทุกรายการผ่านเวปไซต์ www.multignss.asia

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 7 ตุลาคม 2563

ติดต่อสอบถาม

 • คุณทศวรรษ ฟูเกียรติสุทธิ์ (ต้น) 099-0490009
 • thotsawat@gistda.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกิตติธัช ลาภเจริญวงศ์ / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

Entry Fee: 
Deadline: 
09 Sep 2020 09:00 to 07 Oct 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.