^ Back to Top

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 赛能能技言语语汉美南 : NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILLS CONTEST ครั้งที่ 10

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 赛能能技言语语汉美南 : NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILLS CONTEST ครั้งที่ 10

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 赛能能技言语语汉美南 : NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILLS CONTEST ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 หัวข้อ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึกของตนเอง และพัฒนาความรู้ความชำนาญด้านภาษาจีน
 2. เพื่อผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุขและรู้จักบูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาประเทศต่อไป
 3. เพื่อสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมชื่นชมในความสามารถทางด้านภาษาจีนของเยาวชนไทย ตลอดจนขยายความสนใจในการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนออกไปอย่างแพร่หลาย

รายละเอียดการประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. ผู้เข้าประกวดต้องมีความรู้ภาษาจีนกลางหรือมีประสบการณ์การเรียนภาษาจีนกลางที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนกลางได้
 3. ผู้สมัครต้องประกวดในนามตัวแทนโรงเรียน เป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน แต่ละช่วงชั้นส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม
  การประกวดแบ่งช่วงชั้นของผู้เข้าประกวด ดังนี้
  • กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
  • กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
  • กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
  • กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา (กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี)
 4. ใช้ระยะเวลาในการแสดงไม่เกิน 5 นาที และเลือกแข่งขันทักษะภาษาจีนได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ดังนี้
  • เล่านิทานจีน หัวข้อ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน”
  • ท่องกลอนจีน หัวข้อ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน”
  • ร้องเพลงจีน หัวข้อ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน”
 5. สำหรับผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย สิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้
  • เตรียมการแสดงชุดเดิม หรือ เตรียมการแสดงชุดใหม่ เพื่อแข่งขัน ประกวดสดอีกครั้งในวันชิงชนะเลิศ
  • พร้อมทั้งส่งรายละเอียดของการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ โดยบันทึกลงแผ่น CD
  • เตรียมรายละเอียดเนื้อหาที่จะมาแสดงรอบตัดสิน สำเนา 4 ชุด เพื่อให้กับทางคณะ กรรมการได้พิจารณา

หมายเหตุ โดยส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับทางคณะกรรมการผู้จัดโครงการ ก่อนวันตัดสิน 1 อาทิตย์

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -31 ตุลาคม 2563
  (กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ใช้วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้น ทางเว็บไซต์ www.nanmee.com หรือ www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com
 • วันแข่งขันรอบตัดสิน ประกาศให้ทราบผ่านทาง www.nanmee.com
  • ผู้เข้ารอบคัดเลือก10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้น แสดงสดบนเวที
  • ประกาศผลการตัดสิน
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
  อาคารบริษัท นานมี จากัด (ชั้น 3)
  146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-648-8000 (โรงเรียนสอนภาษานานมี)

Deadline: 
09 Sep 2020 09:00 to 31 Oct 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.