^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ Samsung Smart Service Idea ต่อยอดความคิดกับซัมซุง เซอร์วิส

ประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ Samsung Smart Service Idea ต่อยอดความคิดกับซัมซุง เซอร์วิส

Samsung ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ Samsung Smart Service Idea ต่อยอดความคิดกับซัมซุง เซอร์วิส หัวข้อ “การให้บริการยุคใหม่ ในปี 2030” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยี และแสดงออกผ่านการวาดภาพระบายสี
 2. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและใกล้ชิดกับแบรนด์ซัมซุง เซอร์วิสมากขึ้น
 3. พัฒนาต่อยอดความคิดและไอเดียในการให้บริการที่แปลกใหม่ สาหรับธุรกิจอุตสาหกรรมในการให้บริการ

ประเภทของการแข่งขัน

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและมีอายุไม่เกิน 15 ปี
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีอายุไม่เกิน 18 ปี

หมายเหตุ ทั้งนี้รุ่นของการแข่งขันเป็นไปตามอายุของผู้สมัคร

รายละเอียดการประกวด

 1. วาดภาพพร้อมระบายสีในหัวข้อ “การให้บริการยุคใหม่ ในปี 2030” บนกระดาษขนาด A3 โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ผู้สมัครสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคได้ตามความถนัด แต่ห้ามไม่ให้ใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอล แอปพลิเคชัน หรือสิ่งอื่นๆในการสร้างผลงาน
 2. ตัวอย่างขอบเขตการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ การให้บริการยุคใหม่ ในปี2030 เช่น รูปแบบของศูนย์บริการพร้อมบริการที่แปลกใหม่ เทคโนโลยีกับการให้-รับบริการ หรือการทางานและขั้นตอนต่างๆที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดการบริการใหม่ๆ เป็นต้น
 3. ตัดสินผู้ชนะโดยคณะกรรมการจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนผลงานคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
  • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
  • ความเป็นไปได้และการนำไปใช้ 30 คะแนน
  • ความแปลกใหม่ของไอเดีย 20 คะแนน
  • ความสวยงามและองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน
 4. เฉพาะผลงานที่ส่งมาและมีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไขจึงมีสิทธิ์ได้รับการตัดสิน
 5. ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลอาจถูกร้องขอให้วาดภาพเพื่อยืนยันว่าผลงานที่ส่งมาเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเองจริง
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด

รายละเอียดการสมัคร

 1. วิธีการสมัคร
  ระยะเวลาสมัครพร้อมส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยยึดถือวันจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องแนบใบสมัคร แบบสอบถาม รวมถึงผลงานชิ้นจริง
 2. จัดส่งผลงาน ผู้สมัครสามารถจัดส่งผลงานได้ที่
  แผนก Customer service – CS Network Support
  บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้
  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

รางวัลการประกวด
การแข่งขันมีทั้งหมด 2 ประเภท โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นหรือเทียบเท่า และระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า โดยในแต่ละประเภทจะแบ่งรางวัลทั้งหมด 3 รางวัล ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ รับโทรศัพท์รุ่น Samsung Galaxy Note20 Ultra ความจุ 512 GB จานวน 1 รางวัล มูลค่า 42,900 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศ รับโทรศัพท์รุ่น Samsung Galaxy Note20 ความจุ 256 GB. จานวน 1 รางวัล มูลค่า 33,900 บาท
 3. รางวัลชมเชย รับโทรศัพท์รุ่น Samsung Galaxy Note10 Lite ความจุ 128 GB. จานวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 17,990 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นสินค้าอื่นที่มูลค่าเทียบเท่า

ติดต่อสอบถาม
โทร 02-118-1370 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 น.- 17.00 น.

ข่าระชาสัมพันธ์ : K. Ronnakrit

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
02 Sep 2020 09:30 to 25 Sep 2020 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.