^ Back to Top

ประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563

ประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู และธนาคารออมสิน ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา, มัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา (ปวช.) สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษามูลค่ากว่า 600,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดการประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการ ต่อต้านการทุจริต ให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาค ผ่านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นนั้นๆ    
 2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตให้กับชาวไทยอย่างยั่งยืนสืบไป
 3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยร่วมกันสืบสาน เผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการแสดง พื้นบ้านแบบไทย ๆ เป็นการสร้างจิตสำนึกรัก และปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยให้คงอยู่กับเยาวชนไทย
 4. เพื่อแสดงถึงจุดยืนของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน และครอบครัว ซึ่งเป็นกำลังพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของทุกสังคม
 5. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงวิธีการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านการประกวดโครงการนี้
 6. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าประกวด ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
 7. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว  และสังคม
 8. เพื่อนำผลงานที่ได้จากการประกวดในรอบชิงชนะเลิศมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, กระทรวงวัฒนธรรม, เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อไป

ประเภทการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
การแสดงพื้นบ้านรณรงค์ต่อต้านการทุจริตความยาวไม่เกิน ๗ นาที โดยผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานคลิปวิดีโอศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิภาคที่โรงเรียนตั้งอยู่เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่  โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นเชื่อมโยงให้เห็นถึงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปการแสดงพื้นบ้านของตัวเอง 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

 1. ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทั่วประเทศ
 2. สมัครประกวดโรงเรียนละ ๑ ทีมเท่านั้น และจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารสถานศึกษารับรอง
 3. สมาชิกในคณะการแสดงต้องอยู่โรงเรียนเดียวกัน
 4. การแสดงมีจำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน ๑๕ คน
 5. โรงเรียนนาฏศิลป์ของรัฐ หรือโรงเรียนนาฏศิลป์เอกชนที่ได้รับรองวิทยฐานะสามารถเข้าร่วมการประกวดได้

การสมัครประกวด และการส่งผลงาน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th หรือ www.trueplookpanya.com
 2. รูปแบบการจัดส่งผลงาน
  ผู้สมัครแต่ละทีมส่งใบสมัครพร้อมผลงานการแสดงผ่านคลิปวิดิโอ ความยาวไม่เกิน ๗ นาที ประเภทไฟล์ mp4 (Full HD 1,920 x 1,080) และส่งบทร้องที่แสดงในคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้คณะกรรมการพิจารณา 
 3. ส่งมาที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู
  เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
 4. หรือส่งทาง E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยการแนบลิงค์สำหรับให้เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดได้ พร้อมกับแนบไฟล์ใบสมัครเป็น pdf.แบบชัดเจน 

ติดต่อสอบถาม
โทร 02-858-6471

Total Prize Money: 
600,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
10 Jul 2020 09:00 to 31 Aug 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.