^ Back to Top

ประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย”

ประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับการประกวด

 1. ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 2. ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะสมัครเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม สมาชิกในทีมไม่เกิน ๓ คน ผู้ส่งผลงานจะส่งได้คนละหรือทีมละ ๑ ผลงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัคร

วิธีดำเนินการ/รายละเอียด/หลักเกณฑ์

 1. คลิปที่ส่งเข้าประกวด มีความยาว ๒ – ๓ นาที ภายใต้แนวคิดมารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย”
 2. คลิปที่ส่งเข้าประกวดเป็นคลิปที่ถ่ายทำจากกล้องดิจิทัล หรือ กล้องวีดิโอ หรือโทรศัพท์มือถือ รูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4 ความละเอียดแบบ HD
 3. คลิปที่ส่งเข้าประกวดเป็นคลิปที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 5. คลิปที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม 
 6. ผู้ประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่า ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปกปิดข้อเท็จจริง มีการแอบอ้าง หรือ เลียนแบบผลงานจากผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัล ออกได้ทันที  และผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 8. ผลงานของผู้ประกวดทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

การรับสมัคร ส่งผลงาน และการประกวด

 1. กำหนดการประกวด
  • การเปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ ๒๓ มิถุนายน – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
  • ประกาศผู้ผ่านรอบคัดเลือก วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
  • กำหนดส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
  • ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
 2. การสมัคร ผู้ประกวดต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ www.twtvdo.com  หรือไปยังเว็ปไซด์ ด้วยการกดลิ้งก์บนโลโก้การประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” การที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 3. การส่งผลงาน  ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้ที่ www.twtvdo.com
 4. ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber เพื่อให้ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะความสามารถในการผลิตคลิป โดยมิเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
 5. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดตามความเหมาะสม
  • การสมัคร  ผู้ประกวดต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ www.twtvdo.com  หรือไปยังเว็ปไซด์ ด้วยการกดลิ้งก์บนโลโก้การประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” การที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • การส่งผลงาน  ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้ที่ www.twtvdo.com
  • ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber เพื่อให้ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะความสามารถในการผลิตคลิป โดยมิเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 1. ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ  รับเงินรางวัล  ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล  ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล   ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล   ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 2. ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล  ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล  ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล   ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล   ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 3. รางวัลผู้ผ่านรอบคัดเลือก
  รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๖ รางวัล
  • ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน ๘ ทีมหรือคน
  • ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าจำนวน ๘ ทีมหรือคน

ติดต่อสอบถาม

 • www.twtvdo.com
 • facebook: twtvdo
 • Line: @ThaiwaysTraffic
 • Instagram: ThaiwaysTraffic
 • twitter: ThaiwaysTraffic
 • YouTube: สัญจรดี วิถีไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chanadda Muangplub

Total Prize Money: 
600,000 Baht
File attachments: 
Entry Fee: 
Deadline: 
26 Jun 2020 09:00 to 25 Jul 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.