^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Science around us :CHANGE” มุมมองวิทย์ชีวิตเปลี่ยน

ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Science around us :CHANGE” มุมมองวิทย์ชีวิตเปลี่ยน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Science around us :CHANGE” มุมมองวิทย์ชีวิตเปลี่ยน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาสนใจสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ด้วยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นบันใดสำคัญขั้นหนึ่งที่ช่วยปลูกฝัง สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมใจกันสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

กำหนดระยะเวลา

  • มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2563
  • อุดมศึกษา เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ - 15 กรกฎาคม 2563
  • ประชาชนทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ - 15 กรกฎาคม 2563

ติดต่อสอบถาม

  • สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  • โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1473
  • โทรสาร 0 2577 9990
  • Email: burawat@nsm.or.th
  • www.facebook.com/shortsciencefilm.tpbs.nsm
Deadline: 
28 May 2020 09:00 to 15 Jul 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.