^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 95,000 บาท

KKU Transformation
การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนท่ามกลางวิกฤติอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการกำหนดทิศทางในการบริหารมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสรีภาพทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้รวมไปถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลสู่สังคม

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ การศึกษา

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทนักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสถาบัน
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป เป็นบุคคลสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และภูมิลำเนา

หลักเกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์

 1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อใช้เป็นตรา “KKU Transformation” ซึ่งแสดงความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกและห้ามนำตราพระธาตุพนมมาดัดแปลง ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบไปด้วย 11 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation)
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย (Research Transformation)
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Transformation)
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation)
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน (Best place to work)
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)
 2. ตัวสีที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ โทนสีหลักของแบรนด์ โดยเน้นการสร้างแบรนด์ให้ผู้สัมผัสได้รับความประทับใจในความโดดเด่น เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดค่าสีให้เรียบร้อย
 3. ตัวสัญลักษณ์จะต้องประกอบไปด้วยกราฟิกด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง ให้ครบทุกด้าน

กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ส่งชุดผลงานโดยพิมพ์ภาพสี ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด A3 พร้อมบันทึกไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ผลงานในรูปแบบนามสกุล .AI, .PSD และ .PNG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK และส่งแนบไฟล์นำเสนอใส่ thumb drive หรือส่งไฟล์มาทาง E-mail
 • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ขยายเวลาเปิดรับผลงานถึง 1 กรกฏาคม 2563 โดยส่งผลงานไปที่
 • ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
  จังหวัดขอนแก่น 40002
  E-mail kittju@kku.ac.th โดยใส่หัวข้อทาง E-mail ว่า “ส่งผลงานประกวดสัญลักษณ์ มข.”

เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการนำเสนอของผลงาน และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น (40 คะแนน)
 2. การสื่อความหมายของผลงาน จะต้องมีองค์ประกอบของชิ้นงานตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน โดยต้องตั้งชื่อผลงาน แนวคิด และ ความหมายในการออกแบบ (30 คะแนน)
 3. ความสวยงาม ความน่าสนใจ และความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน (30 คะแนน)
 4. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผลงานการประกวดทุกชิ้นถือเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอสงวนสิทธิ์ในการปรับผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นเพื่อให้ใช้งานได้จริง

รางวัลการประกวด

 • ประเภท นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
 • ประเภท บุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณกิตติพงษ์ จำรูญ โทร. 081-9121405 เป็นผู้ประสานงาน

Total Prize Money: 
95,000 Baht
Deadline: 
12 Mar 2020 09:00 to 01 Jul 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.