^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
หวังสร้างความตระหนักให้กับสังคมในการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ ผู้สนใจสามารถ

รุ่นการประกวด

 1. รุ่นนักเรียน นักศึกษา
 2. รุ่นประชาชนทั่วไป

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทยอดนิยม 
 2. ประเภทยอดเยี่ยม

หัวข้อการประกวด

 1. ประเภทยอดนิยม
  พิจารณาจากคะแนนกดโหวตรูปภาพจาก www.nsm.or.th/contest  ในเมนู "โหวตภาพ" ความสวยงามของภาพความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช. 
  • หัวข้อ "มลภาวะ" 1 มกราคม  - 30 มีนาคม 2563
  • หัวข้อ "วิถีไทย วิถีวิทย์" 1 เมษยน  - 30 มิถุนายน 2563
  • หัวข้อ "วัฒนธรรม" 1 กรกฏาคม  - 30 สิงหาคม 2563
 2. ประเภทยอดเยี่ยม 
  พิจารณาจากความสวยงามของภาพ ความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.
  • หัวข้อ "แม่น้ำ" 1 มกราคม  - 30 มีนาคม 2563
  • หัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" 1 เมษยน  - 30 มิถุนายน 2563
  • หัวข้อ "ป่าไม้" 1 กรกฏาคม  - 30 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ หัวข้อและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest

การส่งผลงาน
ส่งภาพเข้าประกวดที่ www.nsm.or.th/contest

รางวัลการประกวด

 • ประเภท นักเรียน นักศึกษา
  • ภาพถ่ายยอดนิยม
   • ชนะเลิศ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • ภาพถ่ายยอดเยี่ยม
   • ชนะเลิศ 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • หมายเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อนักเรียนได้รับรางวัลหรือเข้ารอบ 15 ภาพสุดท้าย
 • ประเภท ประชาชนทั่วไป
  • ภาพถ่ายยอดนิยม
   • ชนะเลิศ 2,000 บาท
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 1,500 บาท
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
  • ภาพถ่ายยอดเยี่ยม
   • ชนะเลิศ 8,000 บาท
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 6,000 บาท
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 4,000  บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 • โทร 0 2577 9999 ต่อ 1475 หรือ 
 • E-mail nsmphotocontest@nsm.or.th
 • www.nsm.or.th/contest
 • www.facebook.com/NSMthailand
File attachments: 
Deadline: 
20 Jan 2020 00:00 to 30 Aug 2020 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.