^ Back to Top

แข่งขันแต่งคำประพันธ์ในโครงการ "ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11"

แข่งขันแต่งคำประพันธ์ในโครงการ "ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11"

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน เเละนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ในโครงการ "ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11" ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร  

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หรือเทียบเท่า)
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า)
 3. ระดับอุดมศึกษา 

ประเภทการแข่งขัน

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ จำนวน 4 บท หัวข้อ “รู้รักษา สืบค่า ภาษาชาติ”
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ จำนวน 5 บท หัวข้อ “รู้รักษา สืบค่า ภาษาชาติ”
 3. ระดับอุดมศึกษา ปแข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ จำนวน 6 บท หัวข้อ “เจ้าฟ้าวิศิษฏศิลปินแห่งภาษา”

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับผลงาน 5 มกราคม 2563
 • ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 13 มกราคม 2563

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลเกียรติยศปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลเกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เกียรติบัตรคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/ครูไทยรักษ์ภาษา

Deadline: 
30 Nov 2019 09:00 to 05 Jan 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.