^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 10

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 10

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานดเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “Life is not a Game ชีวิตจริงไม่เหมือนในเกม” ในโครงการ To Be No. 1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 50,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยต้องส่งผลงานเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านเป็นผู้รับรอง (แต่ละทีม ส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม)

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

 1. เนื้อหาภาพยนตร์สั้น มีความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยจะต้องใส่โลโก้ที่กำหนดให้ทุกโลโก้ และผลงานจะต้องไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
 2. ต้องเป็นภาพยนตร์สั้นที่สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดกระแสคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงโทษ/พิษภัยของยาเสพติด
  และแนวคิดในการนำเสนอต้องให้ข้อคิด ข้อเตือนใจ ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 3. เนื้อหาในภาพยนตร์สั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 4. ผู้เข้าประกวดจะต้องไม่นำเสนอภาพหรือเนื้อหาของการเสพยาเสพติดในภาพยนตร์สั้นของท่าน
 5. ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 6. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 7. ระยะเวลาการประกวด รวมทั้งวัน เวลา สถานที่การจัดงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้จัดการประกวดกำหนด ทั้งนี้ จะแจ้งให้กับทุกท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ mct.rmutp.ac.th/tobeno1, www.mct.rmutp.ac.th หรือ Facebook.com/channelmct
 8. การส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด

กำนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับผลงานวันที่ 20 ธันวาคม 2562
 • พิเศษสุดๆ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จะมีการจัดกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “Create & Produce Short Film Workshop” จากวิทยากรมืออาชีพ เพื่อเพิ่มเติมความรู้แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานในการผลิตภาพยนตร์สั้น การเขียนบทและการเริ่มผลิตผลงานเพื่อส่งเข้าร่วมประกวด สำหรับน้อง ๆ เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมฯ มีที่นั่งจำนวนจำกัด 150 ที่นั่ง

เอกสารที่ต้องส่งในวันส่งผลงาน

 1. ใบสมัคร + สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน จำนวน 1 ชุด/คน
 2. DVD ผลงาน File นามสกุล .MP4 หรือ .WMV เท่านั้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  • เงินรางวัล จำนวน  20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลยอดนิยม เงินรางวัล  จำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
งานสื่อสารองค์การ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
โทร.0-2665-3777 ต่อ 6870 – 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุรสิทธิ์ เลขมาศ

Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
28 Oct 2019 09:00 to 20 Dec 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.