^ Back to Top

ประกวดคลิปหนังโฆษณา ภายใต้แนวคิด “Game in real life”

ประกวดคลิปหนังโฆษณา ภายใต้แนวคิด “Game in real life”

ViewSonic ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 23 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปหนังโฆษณา ภายใต้แนวคิด “Game in real life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

ประเภทการประกวด

 • ประเภทประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 23 ปี)
 • ประเภทอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

ข้อกำหนด

 1. ผู้สมัครต้องส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เข้าร่วมงานอบรมสัมมนาที่บริษัทฯ ในวันที่ 4 พฤษจิกายน
 2. ผู้สมัครสามารถเข้ามาถ่ายสินค้าที่ใช้โปรโมทรุ่น VX2458-C-mhd ได้ที่บริษัทฯ ทุกวันทำการ
 3. ในกรณีที่มีการตัดสิทธิ์ ผู้สมัครคนถัดไปในรอบคัดเลือกจะได้สิทธิ์เข้ามาส่งผลงานประกวดแทน
 4. ผู้สมัครอนุญาตให้บริษัทฯ นำผลงานที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวดไปโปรโมทได้ในทุกช่องทาง
 5. ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและประกาศบนหน้า FB เพจ ViewSonic Thailand
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการต่างๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารแนบการสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อม รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป/คน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน (เฉพาะกรณีสมัครประเภทอุดมศึกษา)
 4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ชุด/ทีม (เฉพาะกรณีผู้สมัครประเภทอุดมศึกษา)

วิธีการส่งใบสมัคร

 • ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
  บ. ViewSonic Thailand (สมัครโครงการประกวดคลิป)
  อาคาร เลอคองคอร์ด เลขที่ 204 ชั้น 11 ห้อง 1101
  ถ. รัชดาภิเษก เขต ห้วยขวาง แขวง ห้วยขวาง กทม. 10320
 • ทางอีเมล์: Tanainun.B@ap.viewsonic.com
 • ด้วยตัวเอง ได้ที่
  บ. ViewSonic Thailand อาคาร เลอ คองคอร์ด
  เลขที่ 204 ชั้น 11 ห้อง 1101 ถ. รัชดาภิเษก
  เขต ห้วยขวาง แขวง ห้วยขวาง กทม. 10320

กำหนดการ

 1. เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2019 (ส่งเฉพาะใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 2. ประกาศผลรอบแรก วันที่ 1 พฤษจิกายน 2019
 3. งานอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ทำโฆษณาให้ตรงโจทย์ Game in real life” วันที่ 4 พฤษจิกายน 2019
 4. หมดเขตส่งผลงานคลิปวิดีโอ วันที่ 1 ธันวาคม 2019
 5. ระยะเวลาการเก็บคะแนน Like & Share ตั้งแต่วันที่ 2 – 23 ธันวาคม 2019 (3 สัปดาห์)
 6. ประกาศผลผู้ชนะเลิศ วันที่ 25 ธันวาคม 2019

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/ViewSonicTH

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Tanainun / ViewSonic

Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
01 Oct 2019 09:00 to 31 Oct 2019 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod