^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น "CAT Short Film 2019"

ประกวดหนังสั้น "CAT Short Film 2019"

CAT ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "CAT Short Film 2019" หัวข้อ "CAT SHORT FILM ขับเคลื่อนทุกความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสังกัดของ รัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 2. ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน โดย 1 คนสามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
 3. สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จํากัดระดับชั้นปีการศึกษาและคณะ
 4. ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนิสิต- นักศึกษา ในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสําเนาบัตรประจํา ตัวนิสิต-นักศึกษา ในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อม ใบสมัคร

กติกาการเข้าประกวด

 1. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่ง Treatment ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ที่จะนํามา ผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 10-15 นาทีโดยผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง พร้อม ตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นําเสนอ และต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่ง ประกวด หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน โดยนําเสนอภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนทุกความสําเร็จด้วย เทคโนโลยี” งานประกวดภาพยนตร์สั้นที่ใช้เทรนด์ของการสื่อสารมาเป็นแกนหลัก เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของความ สําเร็จและแรงบันดาลใจในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในยุคที่การสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง กับชีวิตประจําวัน ผ่านการนําเสนอในรูปแบบหนังสั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมเกิดความตระหนัก เปิดมุมมองใหม่ ฉุกคิด และได้รับแรงบัลดาลใจใหม่ๆ ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดจะได้ฝึกคิดวิธีการนําเสนอ เรื่องราวที่สร้างมุมมองใหม่อีกด้วย ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีส่วนประกอบของฉากหรือเนื้อหา บางส่วนสื่อให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในชีวิตประจําวันปัจจุบันอย่าง เหมาะสม
 2. คณะกรรมการจะคัดเลือก Treatment จํานวน 10 ผลงาน เพื่อรับเงินสนับสนุนจํานวน 10,000 บาท เพื่อนําไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็น ผู้เตรียมอุปกรณ์และดําเนินการ ผลิตเองทั้งหมด ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถดําเนินการผลิตผลงานได้ตามกําหนดระยะ เวลาและ/หรือปฏิบัติผิด จากเงื่อนไข ข้อกําหนด กติกาทางคณะกรรมการ สามารถเรียกคืน งบประมาณจํานวนดังกล่าวจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือกจํานวน 10 ทีมจะต้องผลิตภาพยนตร์สั้นในรูปแบบของไฟล์ MPG4 FULL HD ความคมชัดระดับ 1920 x 1080 Video Bitrate ไม่ต่ํากว่า 25Mbps Audio Sample rate 48KHz Audio Channel 2 Channels (Stereo) บันทึกลงแผ่น DVD และต้องตัดต่อเป็น Teaser ความยาว 30 วินาทีเพื่อให้ทางคณะกรรมการดําเนินโครงการ นําไปจัดทําเป็นไฟล์สําหรับฉายในวันประกาศผล การประกวด
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายทํา เพื่อให้ทางคณะกรรมการดําเนินโครงการ สามารถนําไปจัดทําไฟล์ภาพเบื้องหลังเพื่อโปรโมทโครงการและโปรโมทหนังสั้นของแต่ละทีม
 5. ผู้สมัครทุกคนจะได้รับสิทธิ์พิเศษสามารถเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ“คิด | เล่า | ถ่าย | ตัด” และร่วม ลุ้นผล10 ทีมที่ได้รับเงินสนับสนุน ในวันที่ 13 กันยายน 2562 และเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ CAT Telecom (สํานักงานใหญ่)
 6. ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ต้องสร้างผลงานด้วยซอฟท์แวร์ Open Source หรือซอฟท์แวร์อื ่นๆที ่ถูก กฎหมายองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาและต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 7. ในกรณีที่ผลงานใดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นทางคณะกรรมการ ดําเนินการโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัด สิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎกติกา หรือมีการลอกเลียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 8. ผลงานของผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ซึ่งสามารถนําไปดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต จากผู้ส่งผล งานเข้าประกวด
 9. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของการ ประกวดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานการจัดส่งผลงาน

 1. ใบสมัครจํานวน 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์โครงการ
 2. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 1 แผ่น พร้อมระบุสําเนาถูกต้อง (สมาชิกทุกคนในทีม)
 3. เนื้อเรื่องโดยย่อ (Treatment) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
 4. หลักฐานการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
 5. หลักฐานการยินยอมให้ส่งเข้าประกวดจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ระยะเวลา

 • 2 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัครและส่งโครงเรื่องขยาย (Treatment)
 • 20 กันยายน 2562 ปิดรับสมัครผลงาน

ติดต่อสอบถาม

 • ปุณยาพร (พี่ปุ้น) : 095-424-9461
 • ปลายฟ้าลดา (พี่แตม) : 099-519-5191
 • Line ID : catshortfilm
 • E-mail : cat.shortfilm@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปลายฟ้าลดา ยิ่งวสุพันธ์

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
02 Sep 2019 09:00 to 20 Sep 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.