^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่าป่ามีคุณ" ปีที่ 25 ประจำปี 2562

ประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่าป่ามีคุณ" ปีที่ 25 ประจำปี 2562

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่าป่ามีคุณ" ปีที่ 25 ประจำปี 2562 ในโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนที่รักการถ่ายภาพมีโอกาสเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราว คุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ รวมทั้งระบบนิเวศผ่านภาพถ่ายที่สวยงามและสื่อเรื่องราวให้สังคมรับรู้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทย
 2. เพื่อนำภาพถ่ายที่ผ่านการตัดสินไปเผยแพร่ขยายผลกับประชาชนทุกภาคส่วนให้รับรู้และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทยเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน
 3. เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์ป่าป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทยและของโลก

ระดับและประเภทการประกวด

 1. ระดับบุคคลทั่วไป  
  • ภาพประเภทสัตว์ป่า  แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ
   • ภาพนกเช่นนกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว นกยาง เป็นต้น   
   • ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา เป็นต้น   
   • ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น
    รางวัลพิเศษภาพ “พฤติกรรมสัตว์ป่า” เป็นภาพที่สือให้เห็นถึงการกระทำหรือการแสดงออกของสัตว์ป่าในด้านต่างๆ อาทิ การกินอาหาร การเลือกคู่ (ผสมพันธุ์) การเลี้ยงลูก การต่อสู้ หรืออื่นๆ ที่แปลก น่าประทับใจ หรือน่าสนใจ
  • ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
   • ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้างแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติโดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ เป็นต้น
   • ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจงเพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงามของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้ เป็นต้น
 2. ระดับนักเรียนนิสิตนักศึกษา
  • ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย) 
  • และรางวัลพิเศษภาพ “พฤติกรรมสัตว์ป่า”
  • ภาพประเภทป่าไม้  (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

การส่งผลงาน

 • เปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2562
 • วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
  • อัพโหลดไฟล์ภาพผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com/truephotocontest  ผู้ส่งภาพต้องเข้าไปทำการลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซด์ โดยกรอกชื่อและนามสกุลจริงรายละเอียด พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 Mb และไม่เกิน 25 Mb
  • ทั้ง 2 ประเภทสามารถส่งภาพได้ภาพได้ไม่เกินประเภทละ 5 ภาพ (สัตว์ป่า5 ภาพ / ป่าไม้ 5 ภาพ รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 ภาพ)

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรู 
  • เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 25  ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • โทรศัพท์ 02-858-6378
 • สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900
  • โทรศัพท์  02-579-6666 ต่อ1641-2
Total Prize Money: 
600,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Jun 2019 09:00 to 31 Aug 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.