^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว" ครั้งที่ 2

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว" ครั้งที่ 2

สมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ขอเชิญนักเรียน และสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ชลบุรีน่าเที่ยว" ครั้งที่ 2 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์
สมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ตระหนักให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการผ่านการวาดภาพระบายสี ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป ได้เห็นถึงศักยภาพและความน่าสนใจ ของแหล่งท่องเที่ยวในอังหวัดชลบุรี

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด

 • สถานศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชน ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ, สถาบันครอบครัวที่มีบุตรหลานอยู่ในเกณฑ์อายุที่กําหนด
 • อายุผู้สมัครต้องเป็นเยาวชน มีอายุตรงตามระดับการประกวดฯ ในใบสมัคร (พิจารณาอายุ จากวันปิดรับผลงาน)

รุ่นการประกวด

 1. รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2556)
 2. รุ่นอายุไม่เกิน 10-12 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2552)
 3. รุ่นอายุไม่เกิน 13-15 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2559)

กฎและกติกา

 1. ผลงานวาดภาพระบายสีบนกระดาษขนาด A3 (297มม.x420มม.) โดยจะวาดในแนวตั้ง หรือแนวนอน เลือกใช้สีได้ตามที่ผู้วาดมีความถนัด ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอล
 2. ผู้สมัครและผู้ปกครองต้องยอมรับขั้นตอนและเงื่อนไข กติกาทั้งหมด และยอมรับการตัดสินจากคณะกรรมการ และการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่วาดขึ้นเพื่อประกวดในหัวข้อ “ชลบุรีน่าที่ยว" และไม่เคยเข้าร่วมประกวดในรายการอื่นมาก่อน และผลงานที่ชนะทุกรางวัล ทางสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี สามารถนําไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ได้
 4. นักเรียนที่เข้าไปวาดภาพในสถานที่จริง ต้องชําระค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ของสถานที่นั้นในราคาปกติ ทั้งนี้นักเรียนสามารถโหลดภาพตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการวาด จากอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นตัวอย่างในการวาด ได้เช่นกัน

การส่งผลงาน

 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ สูงสุด คนละไม่เกิน 2 ชิ้นงาน
 • รูปที่วาดต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นสมาชิกของสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีเท่านั้น
 • สร้างผลงาน บนขนาด A3 และกรอกข้อมูลลงใบสมัครแปะด้านหลังผลงานของตนเอง
 • ส่งผลงานทางไปรษณีย์ มาที่ ตู้ ปณ. 147 อําเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150 หรือฝากส่งผลงานที่ สถานศึกษาของตนเอง

กําหนดการส่งผลงาน
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 1 สิงหาคม 2562 โดยดูอากตราประทับไปรษณีย์ (กรณีส่งทางไปรษณีย์) เป็นสําคัญ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ของทุกรุ่น ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
 • รางวัลที่ 2 ของทุกรุ่น ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
 • รางวัลที่ 3 ของทุกรุ่น ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
 • รางวัลศิลปินน้อยดีเด่น รุ่นละ 10 รางวัล รับทุนการศึกษา รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย รุ่นละ 5 รางวัล รับทุนการศึกษา รางวัลละ 500 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์โทร : 038-274-284
 • อีเมล์ : chonburidrawing@gmail.com
 • เฟสบุ๊ก : ชลบุรีน่าเทียว
Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
01 May 2019 09:00 to 01 Aug 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.