^ Back to Top

ประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

ประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือสายอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต" ในโครงการ "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี ๒๕๖๒ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้เยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วประเทศ ได้รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ
๓. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านการประกวดโครงการนี้
๔. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
๕. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม
๖. เพื่อนำโครงการที่ได้จากการประกวดมาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ - ๖ หรือสายอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ ๑ - ๓ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศทุกสังกัด
๒. สมัครประกวดเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๓ คนต่อ ๑ โครงการ โดยผู้สมัครแต่ละคนเป็นสมาชิกได้ ๑ ทีมเท่านั้น โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงการเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
๓. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารสถานศึกษารับรอง

การสมัครเข้าประกวด

๑. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th  หรือ  www.trueplookpanya.com
๒.  รูปแบบการจัดทำโครงการ และการจัดส่งผลงาน
ผู้สมัครแต่ละทีมส่งใบสมัครพร้อมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในหัวข้อ 'โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต' ในรูปเล่มรายงานอย่างละเอียด พร้อมบทคัดย่อไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ ซึ่งรายละเอียดโครงการที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย

 • ที่มาของโครงการ เช่นปัญหาและอุปสรรคด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่นำมาจัดโครงการฯ หรือแรงบันดาลใจ
 • รายละเอียดรูปแบบกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการจัดทำโครงการ
 • กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ ผลที่คาดหวัง และความยั่งยืนของโครงการ
 • ข้อมูลอ้างอิงหรือภาพประกอบ

๓.  โดยส่งมาที่

 • ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู
  เลขที่ ๑๘ อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น ๒๕ ถ.รัชดาภิเษก
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
  หรือส่งทาง E-mail : ppyactivities@plookpanya.com
 • ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  
  • เกียรติบัตรของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
  • ทุนการศึกษา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
  • ถ้วยเกียรติยศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
  • เกียรติบัตรของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  
  • ทุนการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
  • ถ้วยเกียรติยศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
  • เกียรติบัตรของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
  • ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย
  • เกียรติบัตรของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  
  • ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท ( ๗ รางวัล)

ติดต่อสอบถาม
๐๒-๘๕๘-๖๔๗๑

Total Prize Money: 
600,000 Baht
Deadline: 
15 May 2019 09:00 to 01 Jul 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.