^ Back to Top

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๖ : Change the World Speech Contest: CHANGE THE WORLD เปลี่ยนแปลงโลก

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๖ : Change the World Speech Contest: CHANGE THE WORLD เปลี่ยนแปลงโลก

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๖ : Change the World Speech Contest: CHANGE THE WORLD เปลี่ยนแปลงโลก ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนที่มีความรู้คู่ความดี มีคุณธรรมและมีความสามารถด้านภาษาสู่เวทีประชาคมโลก
๒. เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างเสริมบุคลิกภาพและฝึกอุปนิสัยที่ดีงามผ่านกระบวนการฝึกอบรมของโครงการ
๓. เพื่อให้เครือข่ายผู้นำความดีที่มีความสามารถด้านภาษาในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจ มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน

ประเภทการประกวด

๑. ประเภทประถมศึกษา (ป.๓ - ป.๖)
๒. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
๓. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) / ปวช. ๑-๓
๔. ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส.๑ - ๒

ภาษาที่ใช้ในการประกวด

๑. ภาษาไทย
๒. ภาษาอังกษ
๓. ภาษาจีน

ปฏิทินโครงการประกวด

๑. เปิดรับสมัคร โดยกรอกใบสมัครผ่าน www.vstarproject.com/speech วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. เข้าค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการพูด Public Speaking Training “Building Leadership in your soul” ค่ายสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้นำ รับจำนวนจำกัด ๑๕๐ คน สถานที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๓. ประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก ทุกระดับทุกภาษา ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๔. ประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ ทุกระดับทุกภาษา  ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
๕. โครงการค่ายสัมมนาและต่อยอดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้เข้าประกวดที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ติดต่อสอบถาม

  • คุณอนุชิต คงจันทร์ : โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
    ๒๓ /๒ หมู่๗ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
  • โทรศัพท์ ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๖-๑ , ๐๘-๖๙๕๘-๐๒๑๘    
  • E-mail: vstar.speech@outlook.co.th
  • Facebook: V-Star Speech Page: Change the World Speech Contest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : PETER AK

Deadline: 
13 May 2019 03:19 to 30 Jun 2019 03:19

Members Online

There are currently 0 users online.