^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา อายุระหว่าง 15 - 20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมาย
 3. เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และมาตรการที่ทางราชการกำหนด

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เยาวชน อายุระหว่าง 15 - 20 ปี ไม่จำกัดเพศและการศึกษา

กติกาการประกวด

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสมัครร่วมกิจกรรมเป็นทีม ๆ ละ 3 – 5 คน และสามารถดำเนินกิจกรรมตามที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด โดยส่งคลิปวิดีโอได้ทีมละ 1 เรื่องเท่านั้น
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
  • การบริหารจัดการขยะ โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” รวมอยู่ด้วย
  • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
  • ต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี 4.2.4ผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที 30 วินาที และมีความยาวไม่เกิน 2 นาที เท่านั้น โดยไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอ
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความละเอียดอย่างต่ำ HD(1280x720) เป็นไฟล์ประเภท .MP4 เท่านั้น
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ยังไม่เคยส่งเข้าประกวดและไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 4 - 26 มีนาคม 2562
 • กรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2562 ณ จังหวัดระยอง
 • เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต้องจัดทำคลิปวิดีโอ และส่งผลงานภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผลงานคลิปวิดีโอสั้นที่ชนะเลิศจำนวน 3 คลิป ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562ทางเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์www.prd.go.th

รางวัลการปะกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2618 2323 ต่อ 1604, 1607
 • หมายเลขโทรสาร 0 2270 1443, 0 2618 2356
Deadline: 
04 Mar 2019 10:00 to 26 Mar 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.