^ Back to Top

ประกวดวีดีโอ “Starfish Labz Clip VDO Contest”

ประกวดวีดีโอ “Starfish Labz Clip VDO Contest”

Starfish Labz ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คุณครู นักการศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดีโอ “Starfish Labz Clip VDO Contest” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท และรางวัล Popularity สำหรับวีดีโอที่มียอดชมสูงสุด พร้อมใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ครู นักการศึกษา นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

หัวข้อในการประกวด

 • Lesson Idea (เทคนิคหรือแนวการสอนของครูกับการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน)
 • Teacher’s Story (เรื่องเล่าจากครู การสร้างแรงบันดาลใจ ในเรื่องของความคิดริเริ่ม ประสบการณ์ และการแก้ไขปัญหา)
 • Student’s Story (การนำเสนอเรื่องราวของนวัตกรรมที่เด็กเป็นผู้พัฒนาด้วยตนเอง)
 • How To (วิธีการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในห้องเรียน)

เกณฑ์การรับสมัคร

 • ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นแบบรายบุคคลหรือแบบทีมก็ได้
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

กติกาการประกวด

 • คลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3-5 นาที
 • สมัครเข้าร่วมได้ที่ ใบสมัคร Starfish Labz Clip VDO Contest
 • ความละเอียดของไฟล์วีดีโอต้องไม่ต่ำกว่า 1080p
 • ไม่จำกัดวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิค และอุปกรณ์ในการจัดทำ
 • ผู้สมัคร สามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น
 • สามารถนำผลงานที่เคยทำไว้มาส่งได้ แต่ผลงานนั้น ๆ ต้องไม่เคยผ่านการประกวดในรายการอื่น หรือผ่านการได้รับรางวัลมาก่อน หรือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ละเมิดกฎหมาย และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 • หากตรวจสอบพบว่าผลงานใดละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น หรือมีการกระทำความผิด ทางผู้จัดจะตัดสิทธิ์ผลงานนั้นจากการประกวดนี้ทันที และหากเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล ทางผู้จัดจะมอบรางวัลนั้น ให้กับผู้เข้าประกวดอันดับถัดไป ตามลำดับ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น (Starfish Education Foundation) โดยขอสงวนลิขสิทธ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาโครงการ

 • สามารถส่งผลงานร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 • เริ่มโหวตผลงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 21 เมษายน 2562 21 มิถุนายน 2562 (รางวัลประเภท Popularity)
 • ประกาศผลรางวัลในวันที่ 29 เมษายน 2562 28 มิถุนายน 2562

รางวัลการประกวด

 • คลิปวิดีโอหัวข้อ “Lesson Idea” 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • คลิปวิดีโอหัวข้อ “Teacher’s Story” 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • คลิปวิดีโอหัวข้อ “Student’s Story” 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • คลิปวิดีโอหัวข้อ “How To” 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • คลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity) 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

หมายเหตุ

 • รางวัลชนะเลิศตามหัวข้อ ตัดสินจากเกณฑ์การให้คะแนนจากคณะกรรมการ
 • รางวัล Popularity ตัดสินจากยอด Like โดย 1 Like มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน (และคะแนนพิเศษ 1 Share มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน)

เกณฑ์การตัดสิน

 1. คะแนนเนื้อหา
 2. คะแนนความคิดสร้างสรรค์
 3. คะแนนความสอดคล้องกับโจทย์
 4. คะแนนความสวยงามและความสมบูรณ์ของผลงาน

ติดต่อสอบถาม

 • Tel: 0995632212 (คุณศรศักดิ์) / 0881385350 (คุณอารีรัตน์)
 • E-mail: sorasak-sk@schsf.org / areerat-mt@schsf.org
 • FB: www.facebook.com/starfishlabz

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Areerat Deawsomkid / Starfish Country Home School Foundation

Total Prize Money: 
45,000 Baht
Deadline: 
18 Feb 2019 10:00 to 31 Mar 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.