^ Back to Top

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจาปี ๒๕๖๒ "Thailand Science Drama Competition 2019"

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจาปี ๒๕๖๒ "Thailand Science Drama Competition 2019"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจาปี ๒๕๖๒ "Thailand Science Drama Competition 2019" หัวข้อ ชีวิตดี เคมีช่วยได้ : Chemistry Makes Life Better ชิงรางวัลและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ในงาน International Science Drama Competition 2019 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกระตุ้นความสนใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๒. เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านกิจกรรมเสริมศึกษา และการเรียนรู้นอกห้องเรียน
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้แสดงความสามารถในระดับประเทศและนานาชาติ
๔. เพื่อปลูกฝังการทางานร่วมกัน และการแสดงออกอย่างเหมาะสม สนุกสนาน ได้ความรู้

กติกาการประกวด

๑. เนื้อหาการแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ ชีวิตดี เคมีช่วยได้ "Chemistry Makes Life Better" โดยควรรวมเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์เข้ากับละคร
๒. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงเท่านั้น
๓. อายุไม่เกิน ๑๒ ปี และเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ณ วันที่ส่งคลิปและใบสมัคร
๔. จำนวนสมาชิกของทีม

 • แต่ละโรงเรียน สามารถส่งทีมเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ทีม
 • จำนวนนักเรียนที่เป็นนักแสดง สูงสุดได้ไม่เกิน ๑๐ คน
 • จำนวนผู้ทางานเบื้องหลังได้ไม่เกิน ๑ คน : มีหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์การแสดง ควบคุมภาพและเสียง ช่วยด้านหลังเวที ไม่มีส่วนในการแสดง เป็นครู/อาจารย์ได้
 • ครูที่ปรึกษาไม่เกิน ๑ คน : ครูสามารถสามารถทางานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังได้
 • รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด ไม่เกิน ๑๒ คนต่อทีม

๕. ระยะเวลาการแสดง

 • ให้เวลาการเตรียมความพร้อมของเบื้องหลังก่อนการแสดง ๓ นาที
 • เวลาที่ใช้ในการแสดงไม่เกิน ๗ นาที (แสดงเกินเวลา หรือน้อยกว่าเวลาที่กำหนด จะถูกหักคะแนน)

๖. เค้าโครงเรื่อง ดนตรีประกอบ อื่นๆ ต้องมีแหล่งที่มา อ้างอิงได้

การรับสมัคร
ส่งใบสมัครและคลิปวีดีโอ : ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถส่งได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

 • ทางอีเมล์ : jirawan@nsm.or.th , somruthai@nsm.or.th และ namastejira@gmail.com
 • ทางไปรษณีย์ : โดยต้องประทับตราหน้าซองภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยส่งมาที่
  สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

รางวัลและทุนการศึกษารอบประกวดระดับประเทศ

 • รางวัลชนะเลิศ
  • อพวช. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศบางส่วนให้กับทีมชนะเลิศจำนวน ไม่เกิน ๑๐ คน ตามหมวดค่าใช่จ่ายและอัตราที่ อพวช.กำหนด
  • ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เดินทางไปเข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ : ได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ : ได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย : ได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
  ทั้งนี้ผู้จัดงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศจากต้นทาง มายัง อพวช. ตามอัตราที่ อพวช. กำหนด และผู้เข้าร่วมการประกวดรอบระดับประเทศจะได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
 • โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๔๕๐ (จิรวรรณ/สมฤทัย งานการแสดงทางวิทยาศาสตร์)
 • โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๐
 • E-mail: jirawan@nsm.or.th , somruthai@nsm.or.th และ namastejira@gmail.com
Deadline: 
13 Feb 2019 10:00 to 29 Mar 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.