^ Back to Top

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี ๒๕๖๒

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี ๒๕๖๒

ด้วยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี ๒๕๖๒ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้

ประเด็นที่นําเสนอ
ถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ ๔ อําเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีภูมิลําเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน) ได้แก่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา

รูปแบบงานเขียนและระดับที่เปิดรับสมัคร

 • เรียงความ แบ่งเป็น
  • ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
 • เรื่องสั้น ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
 • กวีนิพนธ์ ไม่จํากัดอายุ

ระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
 • ประกาศผล เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ทาง www.ocac.go.th

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๒ - ๓
 • Facebook สํานักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Saengthiwa Narapit

Deadline: 
31 Mar 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.