^ Back to Top

ประกวดออกแบบ Carousel Banner Ads เรื่อง "โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ"

ประกวดออกแบบ Carousel Banner Ads เรื่อง "โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ"

สถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Carousel Banner Ads เรื่อง "โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่า ความหมาย และประโยชน์ของการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐาน HA
 2. เพื่อให้สถาบันมีสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คุณค่า ความหมาย และประโยชน์ของการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐาน HA
 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คุณค่า ความหมาย และประโยชน์ของการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล มาตรฐาน HA ไปสู่สังคม

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
 3. สามารถจัดส่งผลงานประเภทเดี่ยว หรือทีมไม่เกิน 6 คน (ส่งเข้าประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง)

แนวความคิดการประกวด
ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลคุณภาพ มาตรฐาน HA เป็นการสื่อสารเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล โดยจะต้องแสดงให้เห็นว่าการได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของสถานพยาบาลนั้น มีคุณค่า และความหมายกับ ประชาชน ชุมชน สังคม และผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตลอดจนระบบสุขภาพอย่างไร

เงื่อนไขการสมัครและส่งผลงาน
ผู้ประสงค์ที่สมัครส่งผลงาน สามารถ สมัครประเภทรายบุคคล หรือประเภททีมโดยสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ตาม link หรือ QR Code กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาของผู้สมัคร ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมผลงานการประกวด ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ด้วยวิธีการ Up Load ขึ้น Google Drive และจึงแนบ link มาพร้อม ตามรายละเอียด เอกสารการสมัคร โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท เกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท เกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัล 5,000 บาทขึ้นไปจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% สถาบันฯ จะทำการมอบรางวัลในการประชุมวิชาการครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

ติดต่อสอบถาม

 • งานสื่อสารสาธารณะและโสตทัศนูปกรณ์ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 • โทร 02 832 9400 ,  02 832 9480

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

Total Prize Money: 
70,000 Baht
Deadline: 
11 Dec 2018 10:00 to 11 Jan 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.