^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ หัวข้อ “Memory Si Lanna ปี 2”

ประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ หัวข้อ “Memory Si Lanna ปี 2”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ หัวข้อ “Memory Si Lanna ปี 2” ชิงรางสวัลมูลค่ารวมกว่า 197,000 บาท

ประเภทการประกวด

 • ประกวดกลุ่ม A : บุคคลทั่วไป
 • รางวัลการประกวดกลุ่ม B : นักเรียน นิสิต นักศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)
 • ประกวดกลุ่ม C : บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.พร้าว, อ.แม่แตง, อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เงื่อนไขกิจกรรมสำหรับผู้ส่งเข้าประกวด

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมี Facebook Account เป็นของตนเอง และกด Like FB Page : ธรรมชาติปลอดภัย หรือ safethainature
 2. โพสต์ภาพถ่ายที่ต้องการส่งเข้าประกวด ลงใน Timeline FB Page ธรรมชาติปลอดภัย (ตั้งค่าโพสต์สาธารณะ) พร้อมระบุว่า ประกวดภาพถ่าย Memory Si Lanna ปี 2 (ระบุประเภท A, B, C) ชื่อภาพ ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน เบอร์โทรติดต่อ ชื่อสถานที่ในภาพถ่าย คำบรรยายความประทับใจที่มีต่อภาพถ่าย พร้อมติด Hashtag #MemorySiLanna2 #อุทยานแห่งชาติศรีลานนา #ธรรมชาติปลอดภัย #CPP

รายละเอียดกฏกติกาในการส่งภาพประกวด

 1. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถส่งรูปภาพประกวด ไม่เกิน 5 ภาพ
 2. ลักษณะของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด : ภาพวิวทิวทัศน์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ และสถาปัตยกรรม
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพถ่ายที่อยู่ ในท้องที่เขต อ.พร้าว อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (สำหรับ อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว ในเขต อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เท่านั้น)
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด (ระดับนร./นิสิต/นศ.) ต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเนาบัตรนร./นศ. มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในระดับบุคคลทั่วไป
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ หรือเป็นภาพต่อเนื่องกับภาพที่เคยได้รับรางวัล
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด รางวัลเดียวเท่านั้น
 7. ผลงานภาพถ่ายส่งประกวด ต้องมีหลักฐานแสดงเจ้าของผลงานชัดเจน ห้ามคัดลอก/แก้ไข/ตัดต่อ ผลงานผู้อื่นเด็ดขาด จะถูกตัดสิทธิ์
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ภาพที่ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ร่วมกัน ระหว่างเจ้าของภาพ และผู้จัดการประกวด (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด)
 10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องยอมรับทุกกติกา ข้อบังคับผู้จัดงาน โดยไม่มีเงื่อนไข
 11. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจน ตรงตามกติกา ได้แก่ ประกวดภาพถ่าย Memory Si Lanna ปี 2 ระบุกลุ่ม A, B, C, ชื่อภาพ ชื่อ-นามสกุล เจ้าของผลงาน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ชื่อสถานที่ในภาพถ่าย และคำบรรยายความประทับใจที่มีต่อภาพถ่าย พร้อมติด #MemorySiLanna2 #อุทยานแห่งชาติศรีลานนา #ธรรมชาติปลอดภัย #CPP
 12. หากพบว่า ภาพที่ส่งเข้าประกวด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือ ทำผิดกติกาผู้ส่งเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับพิจารณาค่าตอบแทน หรือ ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้ว หากมีการท้วงติง และ พิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดกติกาจริง ผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน หรือรางวัลได้ทั้งหมด
 13. หากมีบุคคลที่สามท้วงติง และกล่าวอ้างว่า ภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีการละเมิดต่อกฎหมาย พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้จัดการประกวด ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียว หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวด หรือ ได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดสามารถเรียกรางวัลที่ได้รับกลับคืนทั้งหมด โดยไม่ถือว่ามีความผิดใดๆ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 1. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล กล้องโปร กล้อง Smart Phone กล้อง Tablet และกล้องโดรน
 2. นามสกุลของไฟล์ JPG (JPEG)
 3. ไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตใต้ภาพ หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบขาว หรือสีใด ๆ
 4. โปรแกรมแต่งภาพ ปรับได้เฉพาะ (สี-แสง) เท่านั้น
 5. ผู้ส่งภาพจะต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้ เพื่อสำหรับตรวจสอบ (หากคณะกรรมการ มีความประสงค์จะขอดูภาพต้นฉบับ ในกรณีที่ภาพนั้นได้รับรางวัล)

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพ กรณีเข้าประกวด กรณีภาพถ่ายผ่านเข้ารอบ

 1. ผู้ผ่านเข้ารอบ จะต้องส่งภาพถ่ายต้นฉบับมาทางอีเมล์/ไปรษณีย์ ชื่อภาพ ชื่อ-นามสกุล จริง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล และที่อยู่ ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ของผู้ผ่านเข้ารอบ ช่องทางจัดส่งที่ E-mail : memorysilanna@gmail.com หรือไปรษณีย์ (Write ลง CD/DVD) : คุณฉัฐวีณ์ ตรีสุคนธรัตน์ (สำนักสื่อสารองค์กร) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (ชั้น28) เลขที่ 89 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 2. ไฟล์ภาพที่มีขนาดตรงตามกติกา

รางวัลการประกวด

 • รางวัลการประกวดกลุ่ม A : บุคคลทั่วไป
  • รางวัลที่ 1 : เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบรอบ มอบโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • รางวัลที่ 2 : เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบรอบ มอบโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • รางวัลที่ 3 : เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบรอบ มอบโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • รางวัลชมเชย 1-3 : รางวัลละ 2,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล) มูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบรอบ มอบโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • รางวัลการประกวดกลุ่ม B : นักเรียน นิสิต นักศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)
  • รางวัลที่ 1 : เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบรอบ มอบโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • รางวัลที่ 2 : เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบรอบ มอบโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • แห่งรางวัลที่ 3 : เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบรอบ มอบโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • รางวัลชมเชย 1-3 : รางวัลละ 2,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล) มูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบรอบ มอบโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • รางวัลการประกวดกลุ่ม C : บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.พร้าว, อ.แม่แตง, อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
  • รางวัลที่ 1 : เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบรอบ มอบโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • รางวัลที่ 2 : เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบรอบ มอบโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • รางวัลที่ 3 : เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบรอบ มอบโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • รางวัลชมเชย 1-3 : รางวัลละ 2,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล) มูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบรอบ มอบโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • รางวัลมหาชน (ไม่แบ่งประเภทกลุ่มผู้สมัคร)
  ภาพถ่ายผลงานของผู้ส่งภาพเข้าประกวด (โดยไม่แบ่งประเภทของกลุ่มผู้สมัคร) ที่มียอดรวม Love & Share & Comment สุดสูง จำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็น
  • รางวัลมหาชนลำดับที่ 1 : เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบรอบ มอบโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • รางวัลมหาชนลำดับที่ 2 – 10 : เงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดใส่กรอบรอบ มอบโดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • รางวัลพิเศษสำหรับผู้ร่วมสนุกในกิจกรรมช่องทางออนไลน์
  รายละเอียดตามเงื่อนไขของผู้ร่วมสนุก ลุ้นรับถุงนอน (Comfort Range) รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท

เงื่อนไขกิจกรรมสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกิจกรรม (ไม่ได้ส่งภาพเข้าประกวด)

 1. ผู้ร่วมสนุกกิจกรรม ต้องมี FB Account เป็นของตนเอง และกด Like FB Page ธรรมชาติปลอดภัย หรือ Safethainature
 2. ผู้ร่วมสนุกกิจกรรม สามารถร่วมสนุกได้โดย กด Love & Share ภาพถ่ายของผู้ส่งเข้าประกวดที่คุณถูกใจ จำนวน 2 ครั้ง พร้อมเปิดตั้งค่าเป็น Public (สาธารณะ) ไว้และติด #MemorySiLanna2 #อุทยานแห่งชาติศรีลานนา #ธรรมชาติปลอดภัย #CPP ลุ้นรับ ถุงนอน (Comfort Range) มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ (บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด)
 • ผู้ประสานงานติดต่อ
  • ศิริรัตน์ ทูลธรรม (เจ้าหน้าที่อาวุโสสื่อสารองค์กร) โทร : 092-426-5041
  • คุณฉัฐวีณ์ ตรีสุคนธรัตน์ (ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร)โทร : 0-2764-7162, 061-549-7466
 • อีเมล์ : Chattavee.tri@cptrading.co.th
 • Facebook : www.facebook.com/safethainature

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศิริรัตน์ ทูลธรรม / C.P. Intertrade Co., Ltd.

Total Prize Money: 
197,000 Baht
Deadline: 
01 Dec 2018 10:00 to 31 Mar 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.