^ Back to Top

ประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ชิงเงินรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย รักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณค่าและให้สาระความรู้ รวมทั้งข้อคิดในแง่มุมต่างๆ ได้มีโอกาสนาความประทับใจ ตลอดจนคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน มาถ่ายทอดให้เป็นที่รับรู้สู่สาธารณชนกันอย่างกว้างขวาง

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบการเรียนปกติระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6, อาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.) และอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
 2. บุคคลทั่วไป ไม่กำหนดวัยวุฒิ ละคุณวุฒิ

ประเภทการประกวด

 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวช.
 4. นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 5. บุคคลทั่วไป

ลักษณะผลงาน
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์บนกระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 พอยท์ โดยกำหนดความยาวดังนี้

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จานวน 1 – 2 หน้า,
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6, อาชีวศึกษา (ปวช.) จานวน 2 - 3 หน้า
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และบุคคลทั่วไป จานวน 3 - 4 หน้า

ระยะเวลาดำเนินงาน

 • เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2562
 • คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 10 มีนาคม 2562 บนเว็บไซต์ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ www.chulabook.com
 • จัดพิธีมอบรางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวด

รางวัลการประกวด

 1. ประเภทนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
  • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
 2. ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
  • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
 3. ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวช.
  • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัล นักเรียนได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
 4. ประเภทนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 5. ประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 0-2218-9893–5
 • Call Center 0-2255-4433
 • email : prs@cubook.chula.ac.th
 • Facebook : www.facebook.com/cubook
Deadline: 
26 Nov 2018 10:00 to 31 Jan 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.