^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เทศกาลโคม ๑๐๐๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูน"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เทศกาลโคม ๑๐๐๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูน"

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนและสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เทศกาลโคม ๑๐๐๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕,๐๐๐ บาท

ประเภทการประกวด
๑. ประเภทบุคคล : เป็นภาพบุคคลที่ถ่ายดภาพในงานเทศกาลโคม ๑๐๐๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูน จำนวน ไม่เกิน ๒ คน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองชาติพันธุ์/ชุดอัตลักษณ์จังหวัดลำพูน ไม่จำกัดเพศ อายุ
๒. ประเภทกลุ่มบุคคล : เป็นภาพกลุ่มบุคคล/หน่วยงาน ที่ถ่ายภายในงานเทสกาลโคม ๑๐๐๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูน จำนวน ๓ คนขึ้นไป แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองชาติพันธุ์/ชุดอัตลักษณ์จังหวัดลำพูน ไม่จำกัดเพศ อายุ
๓. ประเภทสวยงาม : เป็นภาพบรยยายกาศภานในงานเทศกาลโคม ๑๐๐๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูนที่สวยงาม สื่อให้เห็นถึงวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองลำพูน

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
๑. ผู้แสดงแบบต้องแต่งกายชุดพื้นเมือง/ชุดอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์
๒. ภาพถ่ายจะต้องถ่ายภายในสถานที่จัดงานเทสกาลโคม ๑๐๐๐๐๐ ดวง ที่เมืองลำพุน
๓. เป็นภาพถ่ายในสถานที่จริง ไม่ผ่านการตัดต่อโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด
๔. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยฝีมือของตนเองและไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
๕. สามารถส่งเข้าประกวดได้ท่านละ ๑ รูป
๖. ขนาดไฟส์รูปภาพความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓ MB

การส่งผลงาน

  • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
  • สามารถส่งภาพถ่าย เขียนชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมทั้งตั้งชื่อภาพ และส่งภาพถ่ายช่องทางต่อไปนี้
    • Line Group : ประกวดภาพถ่ายโคม ๑๐๐๐๐๐ ดวง ที่เมืองลำพูน (โดยสแกน QR Code)
    • Email: lamphun.culture@gmail.com

ติดต่อสอบถาม

  • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ๐๕๓-๕๑๐๒๔๓
  • Facebook : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
Total Prize Money: 
25,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
05 Nov 2018 10:00 to 22 Nov 2018 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.