^ Back to Top

ประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๙ หัวข้อ “ภูมิใจ...ไทยแลนด์ : Pride of Thailand”

ประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๙ หัวข้อ “ภูมิใจ...ไทยแลนด์ : Pride  of  Thailand”

ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดภาพวาดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๙ หัวข้อ “ภูมิใจ...ไทยแลนด์ : Pride  of  Thailand” ชิงเงินรางวัล

คุณสมบัติผู้สมัคร
เยาวชนที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ

ระดับการปรกวด

๑. ระดับอนุบาล
๒. ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
๓. ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๕. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.)

กําหนดการจัดประกวด

  • เริ่มรับสมัครอนไลน์ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
  • วันแข่งขันวาดภาพสด วัน เสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๔๔๘๓๓, ๐๕๓-๒๑๘๒๗๙

Deadline: 
25 Oct 2018 00:00 to 09 Nov 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.