^ Back to Top

ประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร

ประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร โดยแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพิจารณานำไปใช้ในการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบต่อไป

โจทย์การประกวด

 • ประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้า 9 เมตร กว้าง 2.5 เมตร ยาว 9.0 เมตร สูงไม่เกิน 3.2 เมตร ประเภทชานสูง ซี่งมีอุปกรณ์ส่วนควบครบตามข้อกำหนดการของกรมขนส่งทางบก เช่น กระจกมองข้าง ประตูขึ้นลงตรงกลาง ที่ปัดน้ำฝน ไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟสูง ต่ำ
 • สามารถทำได้ทั้งวาดมือหรือออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาจากสถาบันอาชีวศึกษาขึ้นไป อายุไม่เกิน 28 ปี สามารถส่งแบบเดี่ยวหรือกลุ่มจากสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดชั้นปีและคณะ โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

รูปแบบการประกวด

 1. การคัดเลือกรอบแรก
  • ผู้สมัครจะต้องวาดภาพหรือออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมอธิบายแรงบันดาลใจในการออกแบบรถ รวมถึงตั้งชื่อรุ่นรถ
  • กำหนดการออกแบบรถใน 4 มุม คือ ด้านหน้ารถ ข้างรถ หลังรถ และด้านบน โดยจะต้องส่งผลงานทางอีเมล dc@sakunc.com โดยระบุ ชื่อผลงาน ชื่อทีม และมหาวิทยาลัย
  • หมดเขตส่งผลงาน 15 ตุลาคม 2561
 2. รอบชิงชนะเลิศ
  ผลงานทั้งหมดจะผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 8 ทีม เพื่อพัฒนาผลงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินทีมชนะเลิศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม auditorium อาคารส่วนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง ปทุมธานี

กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงาน

 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของผลงาน โดยผู้สมัครต้องมีกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในผลงานดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งผลงานของบุคคลอื่น หรือส่งผลงานในนามของบุคคลอื่น หากมีข้อพิพาก เรียกร้องหรือฟ้องร้องจากบุคคลอื่น ในกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับผลงานของผู้สมัคร ผู้สมัคร จะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จัดงาน ในความเสียหายใดๆ ได้รับจากการถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้อง ดังกล่าว
  หมายเหตุ ผู้จัดงานหมายถึง สวทช. และ สกุลฎ์ซี
 2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
  • เป็นผลงานที่ผู้สมัครเป็นผู้ที่จัดทำเอง โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ไม่เคยโฆษณา หรือไม่เคยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ใดๆ มาก่อน และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน
  • เป็นผลงานที่ไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น
 4. ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมถึงไฟล์ต้นฉบับตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงาน รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในผลงานดังกล่าวตกเป็นของผู้จัดงานแต่ผู้เดียว
 5. ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งการนำผลงานดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมา ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ต่อ สาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตามที่ผู้จัดงานพิจารณาเห็นสมควร
 6. นับตั้งแต่ที่ผู้สมัครที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ EV BUS Innovation Design Contest 2018 ตลอดจนถึงการส่งผลงานเข้าประกวด ให้ถือว่า ผู้สมัครตกลงปฏิบัติตามกติกา และเงื่อนไขในการส่งผลงานทุกประการ
 7. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร เพื่อใช้ในการติดต่อและสื่อสารกับผู้สมัคร

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก คะแนนรวม 100 คะแนน

 • การออกแบบสามารถใช้งานในอนาคตได้อย่างสมเหตุสมผล 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ และความสวยงาม 30 คะแนน
 • แรงบันดาลใจในการออกแบบรถ 30 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

กำหนดการ

 • สิงหาคม – ตุลาคม 2561 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและอธิบายรายละเอียดการประกวด
 • 15 ตุลาคม 2561 : สิ้นสุดการส่งผลงาน
 • 18 ตุลาคม 2561 : ประกาศผลทีมที่ได้รับการคัดเลือก 8 ทีม
 • 31 ตุลาคม 2561 : แข่งขันนำเสนอผลงานทีมละ 20 นาที ต่อคณะกรรมการและประกาศผลมอบรางวัล ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง ปทุมธานี

หมายเหตุ

 • วันและเวลาและสถานที่จัดงานแข่งขันนำเสนอผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะดำเนินการแจ้งผู้เข้ารอบทั้ง 8 ทีมอีกครั้ง
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 ทีม พัฒนาผลงานเพิ่มเติมพร้อมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 094-9833222 คุณชนันยา เวลา 8.00 – 17.00 น
 • อีเมลล์ dc@sakunc.com 
Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
08 Sep 2018 10:00 to 15 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.