^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "OTOP VILLAGE PHOTO CONTEST"

ประกวดภาพถ่าย "OTOP VILLAGE PHOTO CONTEST"

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "OTOP VILLAGE PHOTO CONTEST" ภายใต้แนวคิด "DESTINATIONS TO OTOP VILLAGE จุดหมาย...ปลายทาง หลากเสน่ห์ หลายผลิตภัณฑ์ วิถีชุมชน" ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี และมีสังกัดในสถานศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้ )
 3. บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ :

 1. กำหนดจำนวนผลงานส่งภาพเข้าประกวด 1 ผู้สมัครไม่เกิน 20 ภาพ
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเพียง 1 ประเภทเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน 3 รางวัล
 3. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย, คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้เกี่ยวข้องในส่วนใดส่วนหนึ่ง ในการดำเนินงานโครงการประกวดภาพถ่ายนี้ ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ลักษณะผลงาน
ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง ซึ่งตั้งอยู่ใน 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 111 หมู่บ้าน และเส้นทางเชื่อมโยงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการประกาศโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ช่องทางการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

 1. กรณีสมัครและส่งผลงานทางไปรษณีย์
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.cdd.go.th และ www.zense.co.th
  • กรอกข้อมูลและระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน
  • ต้องระบุสถานที่ในภาพถ่าย และตั้งชื่อภาพผลงาน พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดภาพละไม่เกิน 2 บรรทัด ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การประกวด
  • ส่งใบสมัคร พร้อมแนบไฟล์รูปภาพที่ส่งเข้าประกวด ในรูปแบบ .jpg ลงแผ่น CD / DVD /USB FLASH Drive แนบใส่ซองส่งทางไปรษณีย์มาที่ ตู้ ปณ. 5 ปณฝ. บึงทองหลาง กรุงเทพฯ 10242 วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” โดยยึดวันประทับตราฯ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นสำคัญ
 2. กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ (Website)
  • สามารถลงทะเบียนออนไลน์และกรอกใบสมัคร ได้ที่ www.zense.co.th
  • กรอกข้อมูลและระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 MB
 3. กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านอีเมล (E-mail)
  • การส่งใบสมัครและแนบไฟล์ผลงานผ่านทางอีเมล สามารถส่งได้ที่ otop@zense.co.th โดยต้องทำการแนบไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 MB

กำหนดเวลา

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่าย 29 สิงหาคม – 27 กันยายน 2561
 • ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย และจัดแสดงผลงานภาพถ่าย ในงาน “นิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว”  ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ :

 1. กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านเว็บไซต์หรืออีเมล สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561
 2. ในการส่งภาพเข้าประกวด ผู้สมัครต้อง
  • ตั้งชื่อไฟล์โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษระบุข้อความ ดังนี้ นามสกุล_ชื่อ_ ลำดับภาพที่จัดส่งประกวด เช่น 01, 02, 03…. ตัวอย่าง นายขยัน รักดี
  • ส่งภาพมากกว่า 1 ภาพ ตั้งชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษระบุข้อความ ดังนี้ RAKDEE_KAYAN_01

รางวัลการประกวด

 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 30 รางวัล
 • ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จานวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล
 • ประเภทบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
 • E-mail : otop@zense.co.th
 • Facebook : OTOPVillageThailand
 • โทรศัพท์ 09 1545 0671
Total Prize Money: 
600,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
29 Aug 2018 10:00 to 27 Sep 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.