^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 4 หัวข้อ "เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข"

ประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 4 หัวข้อ "เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข"

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 4 หัวข้อ "เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข" ชิงทุนการศึกษามูค่ารวม 330,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 12 ปี
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 15 ปี
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 19 ปี

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้ง 3 ประเภท ส่งผลงานได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น และผลงานต้องเป็นงานเดี่ยว

กติกาการประกวด
ส่งภาพวาดในหัวข้อ เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจากหนังสือ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี” หรือทาง PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com แล้ววาดภาพภายใต้หัวข้อ เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข โดยใส่จินตนาการเสริมในการสร้างสรรค์ผลงาน

 1. ภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3) พร้อมชื่อผลงานและความหมาย โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ เช่น สีนำ สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีนำมัน ดินสอดำ (แกรไฟต์) ฯลฯ
 2. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยเเพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเตอร์เน็ต) เเละต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที
 3. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com ส่งมาที่
  ประกวดวาดภาพ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี”
  ตู้ ปณ. 16 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 5. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพเพื่อนำไปตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งเเต่วันนี้ - 5 พฤศจิกายน 2561 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศผลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ทาง PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ www.pttgcgroup.com

รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • ระดับประถมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0-2511-4178
 • www.facebook.com/AmazingPetrochemical
Total Prize Money: 
330,000 Baht
Deadline: 
25 Aug 2018 10:00 to 05 Nov 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.