^ Back to Top

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ และสร้างความตระหนัก ให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนไดมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ และร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ผ่านทางสื่อสังคม (Social Media)
 • เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ผ่านทางสื่อสังคม (Social Media)

ระยะเวลาการประกวด

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ปิดรับสมัคร วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ขยายเวลาถึง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
 • ส่งผลงาน ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ ๓๐ ทีมสุดทาย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดและมอบรางวัลในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ ชั้น ๑

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๒๕ – ๖

Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
24 Aug 2018 10:00 to 10 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.