^ Back to Top

แข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน

โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา แข่งขันวาดภาพระบายสี บนกระดาษ 100 ปอนด์ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุในการสร้างภาพ ชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หลักเกณฑ์การแข่งขันวาดภาพระบายสี
โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. ประเภทการแข่งขันและการแบ่งระดับการแข่งขัน
2.1 เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ

  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับอุดมศึกษา

3. วิธีดำเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน
*** ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ***

  • ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาให้ส่งใบสมัครที่มีอาจารย์ลงนามรับรองการเป็นนักเรียน
  • ระดับอุดมศึกษาให้ส่งใบสมัครและแนบสำเนาบัตรนักศึกษาด้วย

3.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้วาดภาพลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุในการสร้างภาพ
3.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้วาดภาพลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุในการสร้างภาพ
3.4 คณะกรรมการจะเตรียมกระดาษ 100 ปอนด์ ไว้ให้ ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเองในวันแข่งขัน
3.5 ไม่อนุญาตให้นำผลงานอื่น ๆ เข้าภายในสถานที่จัดแข่งขัน
3.6 หัวข้อในการวาดภาพคณะกรรมการกำหนดให้ในวันแข่งขัน

วัน เวลา และสถานที่ ในการแข่งขัน
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555
เวลา 8.00 น. - 8.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 8.30 น. - 11.30 น. แข่งขันวาดภาพระบายสี (ให้เวลา 3 ชั่วโมง)

สถานที่ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4. เกณฑ์การตัดสิน
4.1 แนวความคิด
4.2 การจัดองค์ประกอบศิลป์
4.3 เทคนิควิธีการ/การใช้สี
4.4 การแสดงออกและความสมบูรณ์ของภาพ

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ ***

5. เงินรางวัล
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

ระดับอุดมศึกษา
ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

หมายเหตุ

  1. กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอสงวนสิทธิ์ ให้ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นสมบัติของกลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่ต่อไป
  2. ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง หากตรวจสอบพบว่าผลงานดังกล่าวลอกหรือเลียนแบบมาจากผู้อื่น คณะกรรมการขอเรียกคืนเงินรางวัลและของรางวัลที่ได้รับ

ดาวน์โหลด : ใบสมัคร
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
06 Mar 2012 10:00 to 06 Jul 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.