^ Back to Top

ประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ (Street Furniture) "Charoenkrung Community Furniture Competition"

ประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ (Street Furniture) "Charoenkrung Community Furniture Competition"

Thailand Creative & Design Center (TCDC) ร่วมกับบริษัท VIVI Decorative ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แบรนด์ VIVIํ ขอเชิญนักออกแบบมืออาชีพ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ (Street Furniture) "Charoenkrung Community Furniture Competition" ในโครงการ Community Furniture เจริญกรุง ชิงโอกาสในการได้รับการผลิตจริงและนำไปจัดวางในย่านตลาดน้อย ถนนเจริญกรุง รวมทั้งได้รับการสนับสนุนในการสมัครเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานในเทศกาลการออกแบบหรืองานแสดงสินค้า (Trade Fair) ในต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นนักออกแบบมืออาชีพ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
 2. ไม่จำกัดอายุ
 3. ต้องสามารถดำเนินการครอบคลุมกระบวนการออกแบบครบทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย
  • การนำเสนอแนวคิด (Design concept)
  • การพัฒนาแบบ (Design development)
  • การเขียนแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต (Technical drawing)
  • การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)

ข้อกำหนดการส่งผลงาน

 1. การนำเสนอชิ้นงาน ส่งที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
  • กระดาษขนาด A3 ไม่เกิน 5 แผ่น พร้อมติดชื่อผู้นำเสนอและชื่อผลงานที่ด้านหลังแผ่นแสดงงานทุกแผ่น
  • แบบจำลองขนาด 1:5
 2. รายละเอียดที่ต้องแสดง ประกอบด้วย
  • การค้นคว้าข้อมูล
  • แนวคิดการแก้ปัญหา (Conceptual idea)
  • ภาพร่างงานออกแบบที่แสดงถึงแนวคิดที่ต้องการนำเสนอ (Sketch Conceptual Design)
 3. ใบสมัครผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการ
 4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานออกแบบได้ไม่เกิน 3 ชิ้น โดยจะพิจารณาเพียงผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่านั้น
 5. ผู้สมัครที่ผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 5 ผลงาน จะต้องจัดทำต้นแบบ (Prototype) ขนาด 1:1 ส่งที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562
 6. แบบจำลอง (Model) ขนาด 1:1 ทั้ง 5 ชิ้น จะถูกนำไปจัดวางในพื้นที่ย่าน เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ชนะเลิศ
 7. กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวด และไม่ได้เข้ารอบ 5 ผลงานสุดท้าย ผู้ส่งผลงานสามารถขอรับคืนได้ภายหลังวันตัดสินการประกวดภายใน 1 เดือน หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์รับคืนผลงานนั้น

การรับสมัคร และจัดส่งผลงานออกแบบ
เปิดรับใบสมัครร่วมกิจกรรมและผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561 ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. สมัครด้วยตนเอง: ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครและผลงานออกแบบในกระดาษ A3 ไม่เกิน 5 แผ่น และแบบจำลองขนาด 1:5 ได้ที่ ส่งที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง 
 2. สมัครทางไปรษณีย์: ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครและผลงานออกแบบในกระดาษ A3 ไม่เกิน 5 แผ่น และแบบจำลองขนาด 1:5 มายังที่อยู่

โครงการประกวด Community Furniture เจริญกรุง
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501

หมายเหตุ

 • การสมัครทางไปรษณีย์ควรส่งผลงานก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 19:00 น. (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร)
 • การสมัครระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2561 ควรสมัครและจัดส่งผลงานด้วยตนเองที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง

รางวัลและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เจ้าของผลงานที่เข้ารอบ 5 ผลงานสุดท้าย จะได้รับการสนับสนุนในการผลิตต้นแบบขนาด 1 :1 (Prototype) เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานในพื้นที่ย่านตลาดน้อยหรือบริเวณใกล้เคียงในระหว่างเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2562 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือก
 2. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการตัดสินของคณะกรรมการและชุมชนจะได้รับการผลิตจริงและนำไปจัดวางในย่านตลาดน้อย ถนนเจริญกรุง รวมทั้งได้รับการสนับสนุนในการสมัครเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานในเทศกาลการออกแบบหรืองานแสดงสินค้า (Trade Fair) ในต่างประเทศ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/tcdc.thailand

Deadline: 
07 Aug 2018 10:00 to 31 Oct 2018 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod