^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” หัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย”

ประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” หัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย”

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” หัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย” ชิงล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา พร้อมเงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

ระดับการประกวด

๑. ระดับนักเรียน
๒. ระดับประชาชน

ประเภทการประกวด

๑. ประเภทกลอนสุภาพ
๒. ประเภทความเรียง

เกณฑ์และเงื่อนไขของต้นฉบับผลงานในทุกประเภท

๑. ไม่จำกัดเพศ ส่วนอายุของผู้เขียนขึ้นอยู่กับระดับการประกวดที่ระบุ
๒. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด
๓. เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น รวมทั้งตั้งชื่อเรื่องที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
๔. ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
๕. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท (ประเภทละไม่เกิน ๑ ชิ้นงาน)
๖. ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์, Font Cordia New จัดหน้ากระดาษเว้นด้านละ ๒.๕๔ เซนติเมตร
*อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ
๗. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสาร
๘. หลังจากประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดฯ จะไม่ส่งคืนต้นฉบับ
๙. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานนั้นไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล
๑๐. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
๑๑. ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานเป็นของผู้จัดงาน และเจ้าของผลงานร่วมกัน
๑๒. กติกาเฉพาะของแต่ละประเภท

 • ประเภทกลอนสุภาพ – ความยาว ๖-๑๐  บท
 • ประเภทความเรียง  – ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A๔

ขั้นตอนการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

 • พฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปิดโครงการอุชเชนี ปี ๒ และรับผลงาน
 • ๒๔ พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ รับผลงาน
 • ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการคัดกรองผลงาน
 • พฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ วันอุชเชนี วันอุชเชนี
 • ๑-๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตัดสินผลงาน
 • พุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตัดสิน และประกาศผลผู้เข้ารอบ ทางเว็บไซต์
 • เสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ มอบรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ขั้นตอนการส่งผลงาน

๑. สมัครได้ที่ www.eugenieawards.com
๒. ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ที่

 • ทาง E-mail : info@eugenieawards.com เป็น File Microsoft Word หรือ PDF
 • ทางจดหมาย หรือด้วยตนเอง โดยพิมพ์เป็นเอกสาร ส่งที่
  สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
  ๑๒๒/๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

หมายเหตุ อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ
  เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย ประเภทละ ๒ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ
  เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น 8 อาคารสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย
  122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 • โทร. 0 2681 3900 ต่อ 1801 
 • โทรสาร 0 2681 5401
File attachments: 
Deadline: 
26 Jul 2018 10:00 to 31 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.