^ Back to Top

ประกวดออกแบบโลโก้ฉลองครบรอบ 60 ปี ไทยน้ำทิพย์ "ThaiNamthip 60 th Anniversary Logo Design Contest"

ประกวดออกแบบโลโก้ฉลองครบรอบ 60 ปี ไทยน้ำทิพย์ "ThaiNamthip 60 th Anniversary Logo Design Contest"

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ฉลองครบรอบ 60 ปี ไทยน้ำทิพย์ "ThaiNamthip 60 th Anniversary Logo Design Contest" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติส่งผลงาน

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 3 ชิน

หลักเกณฑ์ในการประกวด

 • ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจนและมีเอกลักษณ์
 • ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องประกอบด้วยโลโก้ ThaiNamthip และเลข 60 years
 • ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของไทยน้ำทิพย์ในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
 • ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
 • ห้ามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น
 • ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 • ผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบุคคลอื่น หากเกิดความขัดแย้งถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน
 • แบบตราสัญลักษณ์ทุกแบบที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของไทยน้ำทิพย์ โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจริงต่อไป
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ความหมายตราสัญลักษณ์ไทยน้ำทิพย์

 • ตราสัญลักษณ์ไทยน้ำทิพย์ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ โดยลักษณะตัวอักษรสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งและความทันสมัย
 • สีแดงของโลโก้ (ค่าสี Y100 M100) มีนัยยะทางวัฒนธรรม กล่าวคือ เป็นสีของธงชาติไทย ซึ่งสื่อถึงความภักดีและการอุทิศให้แก่ประเทศชาติ
 • สัญลักษณ์รูปหยดน้ำ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหยดน้ำฝน หมายถึงความบริสุทธิ์และความสดชื่นของผลิตภัณฑ์
 • มุมของหยดน้ำ ซึ่งพุ่งเฉียงขึ้นด้านบน เปรียบเสมือนทิศทางลมที่พุ่งไปข้างหน้า สื่อถึงการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
 • สีเขียวเทอควอยซ์ของหยดน้ำ (ค่าสี C100 Y30 K5) มีนัยยะถึงความบริสุทธิ์และความสะอาดของน้ำ

กำหนดระยะเวลา
ส่งใบสมัครพร้อมผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น (ประทับตราไปรษณีย์วันที่ส่ง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561)

รางวัลทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินสดมูลค่ารวม 50,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Iyareat Duangkul / ThaiNamthip Limited

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
13 Jul 2018 10:00 to 31 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.