^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ เ์นื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนนายเรืออากาศ เชิญชวนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ เ์นื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2556 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนายเรืออากาศ ชิงเงินรางวัลรวม 18,000 บาท

หลักการและเหตุผล
โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นสถาบันในการผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรหลักของ กองทัพอากาศ สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2496 ซึ่งจะครบรอบ 60 ปีในปีพุทธศักราช 2556 ที่จะถึงนี้

คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศจึงมีมติให้จัดการประกวดตราสัญลักษณเ์นื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ จะจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ อย่างสมเกียรติ และศักด์ศรีของสถาบัน

โอกาสนี้ โรงเรียนนายเรืออากาศ จึงขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ นักเรียนนายเรืออากาศ ครอบครัวกองทัพอากาศ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 60 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ และเป็นการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ นักเรียนนายเรืออากาศ ครอบครัว และประชาชนทุกสาขาอาชีพได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ โรงเรียนนายเรืออากาศอันจะสะท้อนถึงความคิด และทัศนคติที่ดีต่อ โรงเรียนนายเรืออากาศ
  3. เพื่อนำผลงานจากการประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ โรงเรียนนายเรืออากาศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ นักเรียนนายเรืออากาศ ครอบครัวกองทัพอากาศ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์การออกแบบ
• ต้องมีอักษรว่า "60 ปี" เป็นเลขไทย หรือเลขอารบิก มีสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงโรงเรียนนายเรืออากาศ ไม่จำกัดเทคนิคและองค์ประกอบในตราสัญลักษณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับแนวความคิดในการนำเสนอ ตราสัญลักษณ์ ต้องมีความหมายและสามารถอธิบายได้ เช่น สี รูปภาพ และมีเอกสารประกอบคำอธิบายความหมายองค์ประกอบต่าง ๆ
• ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน
• ผลงานที่ส่งต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน หากทราบภายหลังเจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว
• ส่งผลงานที่ออกแบบลงบนกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 ชุด (ระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ผู้ส่งผลงานที่ติดต่อกลับได้สะดวกด้านหลังผลงาน) พร้อม CD บรรจุไฟล์ผลงานการออกแบบ ในรูปแบบนามสกุล AI, JPG, CDR, PSD หรืออื่นๆ ที่สามารถเปิดได้บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS
• ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด กรรมสิทธิ์ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นของโรงเรียนนายเรืออากาศขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ หรือการแก้ไขดัดแปลงปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
• ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนนายเรืออากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
• ประกาศผลในเดือน พฤษภาคม 2555 ทาง http://www.rtafa.ac.th

วิธีการตัดสิน
• คณะกรรมการฯ จะทำการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ผลงาน เพื่อให้ข้าราชการกองทัพอากาศ นักเรียนนายเรืออากาศ ตลอดจนลูกจ้าง และพนักงานราชการของโรงเรียนนายเรืออากาศ มีส่วนร่วมในการโหวตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (โดยไม่เปิดเผยชื่อเจ้าของผลงาน)
• ผู้ร่วมโหวตแต่ละคนมีสิทธิเลือกผลงานที่ชอบที่สุดเพียง 1 ผลงานเท่านั้น
• ผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด 3 ลำดับแรกจะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และ รางวัลที่ 3 ตามลำดับ โดยจะประกาศผลบนหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนนายเรืออากาศ
• กรณีที่มีผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเท่ากันในแต่ละลำดับ จะได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการฯ โดยผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
• กำหนดมอบรางวัลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

เงินรางวัล
รางวัลเงินสด พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

  • รางวัลที่ 1 เงินสด 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
18,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
02 Mar 2012 10:00 to 30 Apr 2012 16:00

Comments

adul001's picture

จะส่งผลงานทางไปรษณีย์ ได้ไหมครับ

admin's picture

รู้สึกว่าเว็บต้นทางจะเน่าไปแล้ว ^__^'

admin's picture

ส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ครับ

Members Online

There are currently 0 users online.