^ Back to Top

ประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ หัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว”

ประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ หัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว”

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สายสามัญและสายอาชีพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ หัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว” ในโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest 2019 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,200,000 บาท

ประเภทการประกวด

 1. นักเรียน - นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.)
 2. นักเรียน - นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี)

ระยะเวลาการรับสมัคร
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 (เวลาเที่ยงคืน) โดยดูจากวันที่ที่แสดงในระบบเป็นสําคัญ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล จะได้รับรางวัลมูลคารวม 500,000 บาท ประกอบด้วย
  • เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 60,000 บาท
  • ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และค่าใช้จ่าย เพื่อเขาร่วมงาน Maker Faire Bay Area และทัศนศึกษาในสถานที่สําคัญๆ ณ เมือง San Francisco  ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 มูลค่ารวม 450,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 60,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 2 รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จํานวน 2 รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
เฟซบุ๊กเพจ Enjoy Science: Young Makers Contest

Total Prize Money: 
1,200,000 Baht
Deadline: 
09 Jun 2018 (All day) to 31 Jul 2018 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.