^ Back to Top

ประกวดวาดภาพหัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” ในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ประกวดวาดภาพหัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” ในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพกับ โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12 หัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,350,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เชิดชูและสืบสานความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศิลปะและวรรณกรรมที่กำลังจะถูกลืมเลือนจากสังคมไทย
 2. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรัก ภูมิใจในภาษาและวรรณกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านหนังสือ
 3. กระตุ้นให้เยาวชนใช้จินตนาการเพื่อช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วรรณกรรม และศิลปะเป็นสื่อในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน สามารถนำข้อคิดดีๆ ที่มีในวรรณกรรมมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างวรรณกรรม
เยาวชนสามารถอ่านวรรณกรรมได้ตามรายชื่อวรรณกรรมชวนอ่าน และสามารถอ่านวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ ที่สอดคล้องกับหัวข้อ "ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย"

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เยาวชนไทยทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ได้แก่

 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 4 – 6
 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

กำหนดระยะเวลา

 1. เปิดโครงการ พฤษภาคม 2561
 2. ประชาสัมพันธ์เปิดรับผลงาน พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2561 ขยายเวลาถึง 20 กรกฎาคม 2561
 3. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบแรก สิงหาคม 2561
 4. ตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ประกาศผล พิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ 25–30 กันยายน 2561
 5. ประกาศขายผลงานผ่านเว็บไซต์ www.intouchcompany.com , www.facebook.com/intouchstation ตุลาคม–ธันวาคม 2561    

หมายเหตุ :  วัน–เวลา-สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วิธีส่งผลงาน

 • ทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง
  ตู้ ปณ. 173 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  สำหรับผู้ที่ส่งไปรษณีย์ให้ดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ส่งด้วยตนเองที่
  บริษัท กราฟิก สเตชั่น จำกัด
  27 ซอยพหลโยธิน 25 ถ.พหลโยธิน
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 06 4939 9667, 0 2118 6953
 • www.facebook.com/intouchstation

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุทธิลักษ์ สิงห์เงิน

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

Total Prize Money: 
1,350,000 Baht
Deadline: 
18 May 2018 10:00 to 20 Jul 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.