^ Back to Top

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ "โครงการ เศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561"

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ "โครงการ เศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561"

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 9 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ "โครงการ เศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561" ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นนิสิตนักศึกษาให้มีความสนใจ ค้นคว้าหาวิชาความรู้เพิ่มเติม รู้จักวิธีวิเคราะห์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน ตลอดจนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจเหตุและผลถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน  สามารถผลิตผลงานในรูปบทความ หรืองานวิจัย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้
 2. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา และเสริมสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะเป็นพลังและกำลังใจในการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้ส่งบทความเข้าประกวด

 1. เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือบุคคลที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาดังกล่าวแล้วไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จบการศึกษา จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561​​​  ที่ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 2. สามารถส่งบทความเข้าประกวดเป็นประเภทบุคคลหรือประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน)

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม -​ 30 มิถุนายน 2561
 • Download ใบสมัคร ได้ที่ www.bot.or.th หรือ www.econ.tu.ac.th   
 • ช่องทางการสมัคร
  • ส่วนภูมิภาค​​
   •  ภาคเหนือ ที่ e-mail : setthathat.bot.northern@gmail.com   
   •  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ที่ e-mail : setthathat.bot.northeastern@gmail.com​   
   •  ภาคใต้ ที่ e-mail : setthathat.bot.southern@gmail.com    
  • ส่วนกลาง  ที่ e-mail : econtupr@econ.tu.ac.th​

เขตการยื่นใบสมัครร่วมโครงการ

 1. ​​​ภาคเหนือ  (17 จังหวัด)
  กำแพงเพชร  เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก  นครสวรรค์  น่าน พะเยา  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  แพร่  แม่ฮ่องสอน ลำปาง  ลำพูน  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  อุทัยธานี​
 2. ​​ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (20 จังหวัด)
  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา บุรีรัมย์  บึงกาฬ  มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์  หนองคาย หนองบัวลำภู  อุดรธานี  อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ
 3. ​​ ภาคใต้  (14 จังหวัด)
  กระบี่  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปัตตานี  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ระนอง  สงขลา  สตูล  สุราษฎร์ธานี ยะลา​
 4. ส่วนกลาง  (26 จังหวัด)
  ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก  (21 จังหวัด)
  • ภาคกลาง  
   ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สระบุรี​ สิงห์บุรี  อ่างทอง
  • ภาคตะวันออก
   จันทบุรี  ชลบุรี  ตราด  ระยอง ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  นครนายก
  • ภาคตะวันตก 
   สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  นครปฐม สมุทรสงคราม  ราชบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล  (5 จังหวัด)
   กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร

ติดต่อสอบถาม

 • ส่วนกลาง
  • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • e-mail :  econtupr@econ.tu.ac.th
   • คุณภัทรพร  รักเปี่ยม โทร. 0 2613 2480
   • คุณดาราวรรณ  รักษ์สันติกุล โทร. 0 2696 5979
  • ธปท. สำนักงานใหญ่​​​
   • คุณสุรพันธุ์  วุฑฒยากร โทร. 0 2283 6839
   • คุณศุลีพร โชควิวัฒน โทร. 0 2356 7495​
 • ส่วนภูมิภาค​​
  • ภาคเหนือ 
   • ธปท. สำนักงานภาคเหนือ
   • e-mail : setthathat.bot.northern@gmail.com
   • คุณอวิกา พุทธนุภาพ โทร. 0 5393 1167
   • คุณศิริพร  ศิริปัญญวัฒน์ โทร. 0 5393 1146
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • ​ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • e-mail : setthathat.bot.northeastern@gmail.com
   • คุณวัขรพงศ์ รัชตเ​วชกุล โทร. 0 4391 3542
   • คุณสุตาภัทร ม่วงนา โทร. 0 4391 3525
  • ภาคใต้
   • ธปท. สำนักงานภาคใต้
   • e-mail : setthathat.bot.southern@gmail.com​
   • คุณเรืองนาม ปุสริโร โทร. 0 7427 2000 ต่อ 4714
   • คุณธนายุส บุญทอง โทร. 0 7427 2000 ต่อ 4725
Deadline: 
01 May 2018 10:00 to 30 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.