^ Back to Top

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕ : Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕ : Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕ : Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers “Great Speech makers make Leaders” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนที่มีความรู้คู่ความดี มีคุณธรรมและมีความสามารถด้านภาษาสู่เวทีประชาคมโลก
๒. เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างเสริมบุคลิกภาพและฝึกอุปนิสัยที่ดีงามผ่านกระบวนการฝึกอบรมของโครงการ
๓. เพื่อให้เครือข่ายผู้นำความดีที่มีความสามารถด้านภาษาในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจ มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน

ประเภทการประกวด

๑. ประเภทประถมศึกษา (ป.๓ - ป.๖)
๒. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
๓. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) / ปวช. ๑-๓
๔. ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส.๑ - ๒

ภาษาที่ใช้ในการประกวด

๑. ภาษาไทย
๒. ภาษาอังกษ
๓. ภาษาจีน

ปฏิทินโครงการประกวด

๑. เปิดรับสมัครและส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทาง E-mail : vstar.speech@outlook.co.th
๒. Training public speaker skills “Building Leadership in your soul” ค่ายสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้นำ รับจำนวนจำกัด ๑๐๐ คน สถานที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. ประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก ทุกระดับทุกภาษา ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔. ประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ ทุกระดับทุกภาษา ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕. โครงการสัมมนาหล่อหลอมรวมใจนักเรียนในโครงการ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม เวิร์ลพีซวัลเล่ย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ ๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
๖. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ - ๓ ภาษาอังกฤษและจีน ระดับมัธยมศึกษาปลายและอุดมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม และดำเนินการเรื่องทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและจีน เดือนเมษายน ๒๕๖๒

ติดต่อสอบถาม

  • โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
    ๒๓ /๒ หมู่๗ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
    ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
  • คุณอนุชิต คงจันทร์ โทรศัพท์ ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๖-๑ , ๐๘-๖๙๕๘-๐๒๑๘
  • E-mail: vstar.speech@outlook.co.th
  • Facebook: V-Star Speech
  • Page: Change the World Speech Contest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณมินตรา จันทร์นวล

Deadline: 
15 May 2018 10:00 to 30 Jun 2018 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod