^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค...คนปลอดภัย”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค...คนปลอดภัย”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค...คนปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดสถาบันอุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี)
 2. สมัครเดี่ยว หรือเป็นทีม โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง โดยสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจานวน

กติกาการประกวด

 1. เนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไม่จำกัดรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหนังสั้น สารคดีเชิงข่าว สารคดีสั้น Viral Clip, Animation, Music Video หรืออื่นๆ
 2. ความยาว 10 - 15 นาที
 3. ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน โครงการฯ มีสิทธินำไปเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเจ้าของภาพยนตร์สั้น
 4. ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน ต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ และนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือเคยเข้าประกวดใดๆ มาก่อน
 5. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหาภาพเสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
 6. การเลือกใช้เพลงประกอบ จะต้องเป็นเพลงที่ขอลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือเลือกใช้เพลงจาก YouTube Audio Library

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 2. ผลงานจะต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยกโดยไม่เหมาะสม
 3. คลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (จะไม่มีการส่งคืนผู้สมัคร)

กำหนดส่งผลงาน

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561
 • การส่งผลงาน
  • กรณีส่งผลงานด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อที่
   สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  • กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง
   สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
   วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดบทความวิชาการฯ”
   การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสาคัญ

หมายเหตุ
ส่งผลงานบันทึกในรูปแบบแผ่น DVD

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
คุณนิภาพร อินคะเณย์ และคุณนันทิยา อาภานันท์ เบอร์ 02-561-3480 ต่อ 909, 222 หรือ 064-483-1728

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนันทิยา อาภานันท์

Deadline: 
01 Apr 2018 10:00 to 30 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.