^ Back to Top

ประกวดวีดิทัศน์สั้น หัวข้อ "การต่างประเทศในมุมมองของฉัน"

ประกวดวีดิทัศน์สั้น หัวข้อ "การต่างประเทศในมุมมองของฉัน"

สถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั้วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดิทัศน์สั้น หัวข้อ "การต่างประเทศในมุมมองของฉัน" เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๐ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และทัศนศึกษาประเทศในอาเซียน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงาน

๑. ประเภทนิสิต/นักศึกษา : เป็นผู้ถือสัญชาติไทยและกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี อายุระหว่าง ๑๗ – ๒๕ ปี
๒. ประเภทบุคคลทั่วไป : เป็นผู้ถือสัญชาติไทย ไม่จํากัดอายุและวุฒิการศึกษา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน

๑. ผู้สมัครจัดทําวีดิทัศน์สั้นความยาวไม่เกิน ๓ นาที ในรูปแบบความคมชัด Full HD ที่มีความสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง (ไฟล์ MPEG4 ที่มีขนาดไฟล์ตั้งแต่ ๑๐๐ MB ขึ้นไป) ภายใต้หัวข้อ “การต่างประเทศในมุมมองของฉัน” ซึ่งมีเนื้อหาแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจต่องานด้านการต่างประเทศ ของไทย โดยสามารถศึกษาตัวอย่างวีดิทัศน์สั้นได้จาก Facebook วิทยุสราญรมย์ เพื่อเป็นแนวทาง ในการจัดทําวีดิทัศน์สั้นส่งเข้าประกวด
๒. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ ๑ ผลงาน
๓. วีดิทัศน์สั้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศสามารถนําไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือดัดแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
๔. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ เป็นผลงานที่ คิดและผลิตขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด ไม่เคยได้รับรางวัลใด หรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ทางสื่อใด ๆ มาก่อน
๕. หากพบว่าผลงานนั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้างต้น หรือผู้สมัครขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงาน คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ผลงานชิ้นนั้นทันที หรือถอนรางวัล ภายหลังแม้จะได้รับคัดเลือกให้ได้รางวัลชนะเลิศ โดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีข้างต้น และข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็น ความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน
๖. เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการในการคัดเลือกวีดิทัศน์สั้นเพื่อเผยแพร่ ใน Facebook และ YouTube วิทยุสราญรมย์

 • ความยาวไม่เกิน ๓ นาที ในรูปแบบความคมชัด Full HD ที่มีความสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง (ไฟล์ MPEG4 ที่มีขนาดไฟล์ตั้งแต่ ๑๐๐ MB ขึ้นไป)
 • การสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนในหัวข้อ “การต่างประเทศในมุมมองของฉัน”
 • การใช้ถ้อยคําและภาพในการสื่อความคิดผ่านวีดิทัศน์มีความเหมาะสมสําหรับเผยแพร่ในสื่อของกระทรวงการต่างประเทศ
 • ความน่าสนใจและความคิดสร้างสรรค์
 • ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ (สามารถใช้ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวของกระทรวงการต่างประเทศในเว็บไซต์ www.mfa.go.th ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์)

๗. วีดิทัศน์สั้นที่ได้รับคะแนนสูงสุด ๕ อันดับแรกของแต่ละประเภทจะได้รับ การเผยแพร่ใน Facebook และ YouTube วิทยุสราญรมย์ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๘. วีดิทัศน์สั้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาและการตัดสินของ คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่สามารถดําเนินการร้องเรียน หรือฟ้องร้องทางกฎหมายได้ ทั้งนี้ จํานวนวีดิทัศน์สั้นที่ได้รับการคัดเลือกอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสัดส่วนจํานวนวีดิทัศน์สั้นที่ส่งเข้าประกวด
๒.๙ คณะกรรมการจะพิจารณาคะแนนจากยอด Like และ Share ของวีดิทัศน์สัน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ใน Facebook และ YouTube วิทยุสราญรมย์ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของคะแนนทั้งหมด) เพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกับความเห็น ของคณะกรรมการ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของคะแนนทั้งหมด) โดยวีดิทัศน์สั้นที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด ในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทนิสิต/นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป
๑๐. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทั้งนี้ การส่งวีดิทัศน์สั้นเข้าร่วมการประกวดให้ถือว่า ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดยอมรับและ ตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทุกประการ

กําหนดการ

 • เปิดรับวีดิทัศน์สั้นวันที่ ๑ เมษายน - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขยายเวลาการเปิดรับคลิปออกไปจนถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เวลา ๒๔.๐๐ น.)
 • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวีดิทัศน์สั้นเพื่อเผยแพร่ วันที่ ๒๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๔ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
 • เริ่มเผยแพร่วีดิทัศน์สั้นที่ได้รับเลือกใน Facebook และ YouTube วิทยุสราญรมย์ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
 • สิ้นสุดการนับคะแนนจากยอด Like และ Share วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เวลา ๑๖.๐๐ น.)
 • ประกาศผลผู้ชนะเลิศ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
 • มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศในงานเสวนา ๒๐ ปีวิทยุสราญรมย์ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ สําหรับประเภทนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทละ ๑ รางวัล รวม ๒ รางวัล ประกอบด้วย

 • เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
 • เกียรติบัตร
 • สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาประเทศในอาเซียนเพื่อเสริมสร้าง ความรู้และความเข้าใจต่อการดําเนินงานด้านการต่างประเทศ (รวมค่าเดินทางและที่พัก)*
  (* รายละเอียดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบภายหลังการรับรางวัล)

วิธีการส่งผลงาน

๑. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๒๔.๐๐ น.) โดยอัพโหลดไฟล์ของวีดิทัศน์สั้นในเว็บไซต์จัดเก็บไฟล์ Google Drive หรือ Dropbox เท่านั้น และส่งที่อยู่ไฟล์พร้อมกรอกรายละเอียดการสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัครไปที่ goo.gVKDqdKd (ไม่รับไฟล์วีดิทัศน์สั้นโดยตรง)
๒. เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่

 • ประเภทนิสิต/นักศึกษา รูปถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวนิสิต/นักศึกษา
 • ประเภทบุคคลทั่วไป รูปถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

๓. เมื่อทีมงานวิทยุสราญรมย์ได้รับไฟล์วีดิทัศน์สั้นเรียบร้อยแล้วจะแจ้งหมายเลข ลงทะเบียนของวีดิทัศน์สั้นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) โดยหมายเลขดังกล่าวใช้เป็นหมายเลขอ้างอิง ของวีดิทัศน์สั้นในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ วีดิทัศน์สั้นของผู้สมัครที่มีรายละเอียดการสมัครและ เอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา

ติดต่อสอบถาม ในวันและเวลาราชการ

 • วิทยุสราญรมย์ กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 • โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๙๘๔ (นายสรัญญ บุหลัง)
 • โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๙๔๒ (นางสาวเมย์ลดา ยะมันยะ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสรัญญู บุหลัง

Deadline: 
01 Apr 2018 10:00 to 03 Jun 2018 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.