^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายในงานฉลองชัย ๑๙๐ ปี ท้าวสุรนารี หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”

ประกวดภาพถ่ายในงานฉลองชัย ๑๙๐ ปี ท้าวสุรนารี หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”

ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายในงานฉลองชัย ๑๙๐ ปี ท้าวสุรนารี หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และใบเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เทศกาลงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีผ่านสื่อถ่ายภาพ
๒.เพื่อผลักดันให้ช่างภาพสร้างสรรค์แนวทางการถ่ายภาพเล่าเรื่องความงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ของเมืองโคราชอย่างยั่งยืน ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้ทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในจังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นระบบ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสื่อสาร และแสดงจุดพื้นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
๓. เพื่อสร้างสื่อภาพถ่ายประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สำหรับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเผยแพร่ตามเทศการต่างๆ

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ ๑ บุคคลทั่วไป หมายถึง ประชาชนทั่วไป
 • ประเภทที่ ๒ นักเรียน นักศึกษา หมายถึง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาวิชาชีพ นิสิต/นักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

การส่งผลงานเข้าประกวด

๑. ผู้ประกวดถ่ายภาพในบริเวณที่จัดในงานฉลองชัย ๑๙๐ ปี ท้าวสุรนารี กำหนดช่วงเวลาถ่ายภาพระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม – ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”
๒. ประกวดถ่ายภาพไม่จำกัดประเภทกล้อง ยี่ห้อและอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพ (กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องคอมแพคและกล้อง DSLR) แบ่งประเภทการแข่งขัน เป็น ๒   ประเภท คือ บุคคลทั่วไป และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการประกวดครั้งนี้ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าแข่งขันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
๓. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด สามารถส่งภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวนภาพแต่สามารถรับรางวัลได้เพียง ๑ รางวัล (รางวัลสูงสุด)
๔. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า ๖ ล้านพิกเซล พร้อมอัดขยายภาพสีหรือขาวดำ ขนาด ๘ x ๑๒ นิ้ว และติดลงบนกระดาษแข็งสีดำ (ไม่รับฟิวเจอร์บร์อด) ขนาด ๑๐ x ๑๔ นิ้ว (เท่านั้นหากผิดไปจากนี้จะไม่รับการพิจารณา) พร้อมทั้งเขียนระบุ ประเภทของการส่งประกวด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ E-mail ของผู้ส่งภาพเข้าประกวดติดไว้ด้านหลังของภาพให้ชัดเจน พร้อมทั้งส่ง ดิจิตอลไฟล์ JPEG ที่มีคุณสมบัติ HIGH REESOLUTION ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi โดยบันทึกลงแผ่น ซีดี หรือดีวีดี พร้อมเขียนชื่อลงบนซีดีของท่านที่ส่งเข้าประกวด ด้วยภาษาไทยให้ชัดเจน ส่งมาพร้อมภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดให้เรียบร้อย

การส่งผลงานประกวด ๒ ช่องทาง ได้แก่

 • ส่งทางไปรษณีย์
  ร้านศรีชัยดิจิตอล เลขที่ ๒๘๑/๔ ถนนไชยณรงค์
  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
  โทร ๐๘๖-๔๔๘๔๒๕๙
  หมดเขตส่งวันที่ ๔ เมษายน ๒๔๖๑ โดยยึดถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  วงเล็บมุมซองว่า (ประกวดถ่ายภาพมหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง)
 • ส่งด้วยตนเอง วันที่ ๔ – ๘ เมษายน ๒๔๖๑
  • ร้านศรีชัยดิจิตอล (หน้าโรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์ มัลติเพล็กซ์) เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
  • ร้าน World Camera สาขา Terminal 21 Korat เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
  • ร้าน World Camera สาขา เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
  • ร้าน Smartcam korat 1988 จ.นครราชสีมา  เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.

กำหนดเวลาการประกวด

 • ผู้เข้าแข่งขันถ่ายภาพงานฉลองชัย ๑๙๐ ปี ท้าวสุรนารี ในวันที่ ๒๒ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๑
 • เปิดรับผลงาน
  • ส่งทางไปรษณีย์ หมดเขตวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑
  • ส่งด้วยตนเอง วันที่ ๔ – ๘ เมษายน ๒๔๖๑
 • ประกวดและตัดสินภาพถ่าย วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
 • ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และ Fan Page Facebook : ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช
 • จัดแสดงภาพถ่าย “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง” วันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

รางวัลการประกวด

 • ประเภท บุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถ้วยรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถ้วยรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย โล่รางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท
 • ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถ้วยรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถ้วยรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตรเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ประสานงาน : คุณโอ ๐๘๖-๗๒๖๓๙๑
 • ผู้ช่วยประสานงาน : คุณเอ โทร. ๐๘๑-๗๑๘๘๔๕๔
 • Fan Page Facebook : ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอานนท์ ศรีสว่าง

Deadline: 
12 Mar 2018 10:00 to 08 Apr 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.