^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า NIDA PHOTO CONTEST

ประกวดภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า NIDA PHOTO CONTEST

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า NIDA PHOTO CONTEST "วันดีๆ ที่นิด้า ครั้งที่ 2 : One Fine day in NIDA # 2" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 24,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรวบรวมภาพถ่ายที่แสดงบรรยากาศของกิจกรรมการเรียการสอน การวิจัย สภาพแวดล้อม ชีวิตนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ภายในสถาบัน และ รวบรวมเป็นคลังภาพของสถาบัน สำหรับนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ สื่อมัลติมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 2. เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ที่มีใจรักการถ่ายภาพได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านการถ่ายภาพ ทั้งกระบวนการคิด ในการวางแผน การนำเสนอมุมมอง และ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้มีภาพถ่ายสถาบันในมุมมองใหม่ๆ
 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบัน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป หมายถึง
  • อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ประชาชนทั่วไป
 • ประเภทที่ 2 นักเรียน/นักศึกษา หมายถึง
  • นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาวิชาชีพ
  • นิสิต/นักศึกษา ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ส่งภาพเข้าร่วมประกวด 1 คน ส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ พร้อมตั้งชื่อภาพผลงานโดยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ และคำอธิบายเรื่องราวความประทับใจของภาพสั้น ๆ
 2. ส่งภาพเข้าประกวดได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
  1. ส่งผลงานทาง email : prnida@nida.ac.th โดยแจ้งชื่อเรื่องว่า ประกวดภาพถ่าย One Fine day in NIDA # 2 พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ สำหรับติดต่อกลับกรณีได้รับรางวัล หรือ
  2. ส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันปิดรับผลงานได้ที่
   กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ชั้น 3 อาคารนิด้าสัมพันธ์ 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น
   เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
   ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 (หากส่งทางไปรษณีย์ให้นับวันประทับตราเป็นวันส่งผลงาน)

กำหนดเวลาการประกวด

 • ส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มีนาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด ผ่านทางเฟสบุ๊ค “NIDA Thailand” และเว็บไซต์สถาบัน www.nida.ac.th วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
 • สถาบันจะกำหนดวันรับมอบรางวัลในภายหลังตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้รับรางวัลทราบ ต่อไป

รางวัลการประกวด

 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02727 3348 (ในวันและเวลาราชการ)

Total Prize Money: 
24,000 Baht
Deadline: 
08 Mar 2018 10:00 to 30 Mar 2018 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • admin