^ Back to Top

ประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

ประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4 ชิงทุนการศึกษามูลค่า 800,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการอ่านสรุปสาระสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
 2. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ อันจะเป็นการสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม
 3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการใช้ภาษาไทย
 4. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
 5. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีโอกาสได้แสดงผลงานผ่านเวทีต่าง ๆ ทั้งในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  หรือ ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561
 2. ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่3
 3. บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯหากตรวจสอบพบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

กติกาในการเข้าร่วมโครงการฯ

 • เลือกอ่านหนังสือที่ตนเองชื่นชอบ อาจเป็นหนังสือประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดี เช่น สารคดีแนวต่าง ๆ กวีนิพนธ์  นวนิยายคลาสสิก 
 • เขียนบทวิจารณ์จากหนังสือที่เลือกอ่านเพียง 1 เล่ม โดยต้นฉบับต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น ในครั้งนี้จะให้ผู้สมัครเลือกหนังสือจากรางวัลใดรางวัลหนึ่งเพื่อเขียนบทวิจารณ์ส่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  • รางวัลการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  • รางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize)
  • รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
  • รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด (7 book award)
  • (ตัวอย่าง : เลือกบทวิจารณ์เรื่อง ขังหญิง จากรางวัลชมนาดครั้งที่ 5 โดยผู้วิจารณ์จะต้องวิจารณ์หนังสือที่เลือกอ่านทั้งเล่ม) 
 • ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  • มีความยาว 2-4  หน้า A4  ขึ้นไป ฟอนท์ Angsana  ขนาด 16 points
  • วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเที่ยงธรรม มีเหตุผล น่าสนใจ โดยสอดแทรกการสรุปใจความของเรื่องอย่างกระชับและครอบคลุมประเด็นสำคัญ
  • เรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวยและนำเสนอด้วยวิธีเขียนที่สร้างสรรค์

การส่งไฟล์บทวิจารณ์

 1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ praphansarn.com/scholarships  
 2. ส่งบทวิจารณ์ทางไปรษณีย์ และระบุชื่อผู้วิจารณ์ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งส่งหนังสือที่ใช้เขียนงานวิจารณ์มาด้วยทั้งเล่ม โดยถ่ายเอกสารแนบมายังที่ 
  บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด 
  เลขที่ 222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2) 
  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

กำหนดการ            

 • ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัคร / ปิดรับบทวิจารณ์ : 1 มีนาคม  -  31 พฤษภาคม 2561
 • คณะกรรมการคัดกรอง พิจารณาคัดเลือกบทวิจารณ์ให้เหลือ 100 : 1 มิถุนายน -  กรกฎาคม 2561
 • คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาตัดสินบทวิจารณ์ 40 บท ให้ได้รับทุนรางวัล : 1 สิงหาคม - กันยายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรางวัล 40 คน ทางเว็บไซต์ www.praphansarn.com และผู้ประสานงานโครงการฯ ติดต่อกับผู้ได้รับทุนรางวัลเพื่อเตรียมเข้าค่ายฯ : กันยายน 2561
 • เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน  เขียน  เรียนรู้  สู่งานวิจารณ์” : 6 - 8 ตุลาคม 2561 (สถานที่เข้าค่าย ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 ถนนรังสิต-องครักษ์ องครักษ์ นครนายก)

ทุนรางวัล
ทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  800,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณสุกัญญา สุวิธานโธ
  • e-mail : sukunya@praphansarn.com
  • มือถือ 094 927 9292
 • คุณกนกอร นนทสวัสดิ์ศรี
  • e-mail : kanokon@praphansarn.com
  • มือถือ 089 926 3290
 • คุณตะวั อเนกวิชณกุล
  • e-mail : Tawan@praphansarn.com
  • มือถือ 097 162 8910

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศิริรัตน์ สุ่นสกุล / Praphansarn Publishing Co., Ltd.

Total Prize Money: 
800,000 Baht
Deadline: 
07 Mar 2018 10:00 to 31 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.