^ Back to Top

ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2561 : Young Thai Science Ambassador Award 2018

ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2561 : Young Thai Science Ambassador Award 2018

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2561 : Young Thai Science Ambassador Award, YTSA 2018 หัวข้อ "The Mystery of Foods: the Truth about Foods that You Never Known! (ความลับของอาหาร: ความจริงเกี่ยวกับอาหารที่คุณไม่เคยรู้!)" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ และอยากถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในสังคม
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

หัวข้อในการนาเสนอผลงานปี 2561
The Mystery of Foods: the Truth about Foods that You Never Known! (ความลับของอาหาร: ความจริงเกี่ยวกับอาหารที่คุณไม่เคยรู้!) โดยเยาวชนจะนำเสนอหรือถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยทราบมาก่อนหรือมองข้ามความสำคัญ ผ่านมุมมองวิทยาศาสตร์ เช่นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาการของอาหารในอดีต วัตถุดิบในประกอบอาหาร การปรุง การถนอมอาหาร การรับประทาน คุณค่าและโทษของอาหาร รวมถึงกระบวนการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรม และอาหารแห่งโลกอนาคต เป็นต้น

คุณสมบัติ

 1. เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 17 - 23 ปี
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด และอ่านในระดับที่สามารถสื่อสารได้
 4. ต้องไม่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รอบสุดท้ายมาก่อน
 5. สามารถเดินทางต่างประเทศได้

กติกาในการเข้าร่วมโครงการ

 1. สมัครเดี่ยวหรือเป็นทีมได้ (ทีมละไม่เกิน 2 คน)
 2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด ได้จากเว็บไซด์ อพวช. www.nsm.or.th
 3. จัดทำคลิปวิดีโอ (Clip VDO) ในความยาว 3 นาที ในรูปแบบ MP4 โดย แนะนำตัวเองและเล่าเรื่องราวภายใต้หัวข้อ The Mystery of Foods: the Truth about Foods that You Never Known! (ความลับของอาหาร: ความจริงเกี่ยวกับอาหารที่คุณไม่เคยรู้!)” ทั้งนี้คลิปวิดีโอสามารถใช้สื่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น โมเดล รูปภาพ สมุดนิทาน แสดงละคร รายการวิทยุ ประกอบการบอกเล่าเรื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหัวข้อที่นาเสนอได้มากขึ้น

วิธีการสมัคร

 1. ส่งใบสมัครและคลิปวิดีโอ โดย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
  • ส่งใบสมัครในรูปแบบของ PDF หรือภาพถ่ายที่ชัดเจน (JPG.)
  • ส่งคลิปวีดีโอในรูปแบบ MP4 เท่านั้น
 2. สามารถส่งใบสมัคร และคลิปวิดีโอได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  • ทางอีเมลล์ : ytsaproject@gmail.com หรือ
  • ทางไปรษณีย์ : นำข้อมูลใบสมัครและคลิปวิดีโอบันทึกลง CD, DVD หรือ USB มาที่
   วิลาสินี ไตรยราช
   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
   เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
   โดยดูวันที่ประทับหน้าซองของไปรษณีย์เป็นหลัก (วันที่ 30 เมษายน 2561 เท่านั้น)

รางวัลการประกวด

 1. ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมในค่ายฯ ได้รับวุฒิบัตร (เยาวชน)
 2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 (10 ทีม หรือ ไม่เกิน 20 คน)
  • ได้รับวุฒิบัตร (เยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษา)
  • ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทีมละ 3,000 บาท
 3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ( 5 ทีม และ ไม่เกิน 10 คน)
  • นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม จำนวน 2 ทีม
   ได้เป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เดินทางไปร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ เยอรมัน (ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์- พฤษภาคม 2562 และจะยืนยันการเดินทางในเดือนสิงหาคม 2561)
  • นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น จานวน 3 ทีม
   จะได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท (รวมจำนวนเงิน 30,000 บาท)

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-5779999 ต่อ 1442 ติดต่อ วิลาสินี ไตรยราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวิลาสินี ไตรยราช

Deadline: 
05 Mar 2018 10:00 to 30 Apr 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.